PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Classis Delta leeft!

Classis Delta leeft!
De Classis Delta leeft! Een impressie van de 2e vergadering na 1 mei 2018.
Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samengebracht in één nieuwe classis.
Met 26 aanwezige leden en adviseurs was het "quorum" ruimschoots behaald. Dat is het aantal leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd wegens de lange aanrijtijd van hen die de uithoeken van Delta vertegenwoordigen. Samen eten heeft bovendien een positief effect op de saamhorigheid - elkaar leren kennen - die bij een kerkelijke vergadering gewenst is.
Preses (voorzitter) ds. Piet de Graaf (Zierikzee) opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 15, de vergadering van de apostelen. Hij neemt deze historische bijeenkomst, waar in gezamenlijkheid gezocht wordt naar Gods bedoelingen voor de toekomst van de Kerk, als voorbeeld voor onze kerkelijke vergadering: "Je spreekt met elkaar tot opbouw van de Gemeente van Christus. Dat is niet saai! Daar is ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Met elkaar ben je een instrument van God".
Scriba (secretaris) Piet van den Boogaart wordt bedankt voor zijn keurige verslag van de eerste vergadering, compleet met lijst van besluiten en actiepunten. Er is ongelooflijk veel administratief werk op hem afgekomen in deze opstartfase. Dat laatste geldt ook voor de financiële commissie, waarin nog enkele nieuwe leden benoemd worden. Het Classicale College voor Behandeling Beheerszaken krijgt ook uitbreiding met de benoeming van enkele mensen uit het Zuid Hollandse deel van de delta.
Hierna wordt gekeken naar de verkiezingsregeling van onze nieuwe classis. Die zal uiteraard anders verlopen dan in de oude structuur. Heel kort weergegeven: Voortaan zullen er uit iedere ring (dit zijn de oude classes) vier afgevaardigden naar de classis Delta verkozen worden. Elke kerkenraad krijgt één stem per kandidaat- classislid uit hun ring. Ieder jaar zal een deel van de classisleden aftreden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld uitgaand van een zittingstermijn van 5 jaar. Ook zullen er enkele toegevoegde leden zijn, waaronder de classispredikant. Het Breed Moderamen (bestuur) van de classis zal het voortouw nemen bij de organisatie van de verkiezingen. Binnenkort zullen de kerkenraden worden benaderd met het verzoek om aanbevelingen voor de vacatures per 1 januari 2019.
Onze classispredikant ds. Arie van de Maas heeft geïnventariseerd hoe het staat met het opzetten van de Ringen van Gemeenten op het grondgebied van de voormalige classes. In 5 van de 6 regio's is al een goede start gemaakt. Op Walcheren is in juli al een eerste goed bezochte en interessante ontmoeting geweest, waar ook de afgevaardigden naar de classis aanwezig waren. Eén van hen zit in de stuurgroep ("Ringleiding") om de lijn naar de Classis Delta kort te kunnen houden.
Ds. van der Maas heeft en verzamelt suggesties voor het instellen van diverse werkgroepen uit de classicale vergadering. Te denken valt aan: - Oecumene en interkerkelijke samenwerking, - Gebedsgroep voor kerk, werk en samenleving - Samenwerking gemeenten, - Communicatie, - Pionieren en nieuwe vormen van kerk-zijn, en daarnaast zal er ook aandacht zijn en blijven voor b.v. Kerk en Israël en ZWO. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook anderen uit de classis bij een werkgroep betrokken zullen zijn.
Iets over de afgesproken tijd wordt deze boeiende vergadering besloten met het bidden van het Onze Vader.
Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta
 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.