PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid Onze kerk in actie tegen kinderarbeid
ZWO nieuws 4/2020
Onze kerk in actie tegen kinderarbeidSinds 2018 zetten wij ons als Petrakerk in voor “Kinderen in de knel”.

In deze Corona-tijd worden de inkomsten voor dit zo belangrijke werk minder. Kinderen zijn de toekomst, wereldwijd.
Gezonde kinderen die niet hoeven te werken maar een opleiding doen. Kinderen die beschermd moeten worden tegen ziektes en onrecht.
Wij zetten ons in voor Kinderen in de knel, ook in deze corona-tijd. Doet u mee?
Ook nu is er een filmpje op deze website te zien over dit belangrijke werk van Kerk in Actie.
Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië
 
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en willen de kinderen een betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.
Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

U kunt uw bijdrage aan ons Petrakerk-project over maken op rekeningnummer NL73RABO0351134085 (o.v.v. Zending)
Joke Piket (ZWO-commissie)

Film Kinderen in Moldavie:


https://vimeo.com/389272014

 
 
online-lezingen over de Afscheiding in Ulrum online-lezingen over de Afscheiding in Ulrum
Als sympathisant van de Stichtig Oude Groninger kerken, sympathisant,niet in de laatste plaats omdat mijn vader menig oud kerkje onder handen heeft genomen als restaurateur...maar dit terzijde...las ik over een mooi initiatief: online lezingen over de Afscheiding in Ulrum.
Je kunt je per e-mail aanmelden bij: rondleiding@djccommunicatie.nl

Veel luisterplezier!
ESK

 
Maaltijd van de Heer Maaltijd van de Heer
Wereldwijd vieren christenen het Heilig Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de Heer wordt genoemd. Zij komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het vieren van dit sacrament ervaren zij Gods aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade. Maar wat is eigenlijk het Heilig Avondmaal? Wat is een sacrament? En hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd?

Maaltijd van de Heer

De protestantse traditie kent twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Het woord sacrament is afgeleid van het Latijnse woord sacramentum, dat ‘heilig (geloofs)geheim’ betekent. Beide sacramenten worden verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks terug te voeren op het Woord van God in de Bijbel. In de nacht waarin Jezus Christus werd verraden en uitgeleverd vierde Hij met zijn discipelen (leerlingen) een Pesachmaaltijd, waarbij Hij hun brood en wijn gaf. De woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel (1 Kor. 11:23-25; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19-20):

In de nacht, toen onze HEER Jezus Christus verraden werd, nam Hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.’

Evenzo nam Hij ook de beker na de maaltijd, dankte, gaf hun die en zei: ‘Neemt en drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.’

Christus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds opnieuw te vieren, tot Zijn gedachtenis (‘doet dit tot mijn gedachtenis’). Door het vieren van dit sacrament komen wij nader tot God, ervaren wij Zijn aanwezigheid in de gemeenschap van gelovigen en met alle Heiligen, en wij ontvangen Zijn genade. Het sacrament vormt een zichtbaar teken (symbool) en zegel (bevestiging) van Zijn genade. Maar alleen door het geloof kunnen wij de werking van dit sacrament door de kracht van de Heilige Geest werkelijk ontvangen.

Bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis

Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap, voor eenieder die zich deel weet van Zijn gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan het Heilig Avondmaal.

Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij ook een voorproef op het Koninkrijk van God, dat Jezus Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere tekenen van brood en wijn het Koninkrijk van God, en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn rijk. Onze relatie tot God, maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren van het Heilig Avondmaal in gemeenschap met Christus hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft ons nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen en te delen worden wij één in Christus, waarbij alles wat ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en vervreemdt wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is daarom altijd ook dankzegging (eucharistie).

 

lees meer »
 
Het lied aan het licht Het lied aan het licht

Lied aan het licht
Een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Leoni Jansen.
 

Toegelicht: Lied dat ons aanstoot in de morgen

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is een lied uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis het op de melodie van psalm 118, maar het werd pas echt populair op de melodie van Antoine Oomen. In die vorm kwam het eerst in Gezangen voor Liturgie (1983) terecht en later in het Liedboek (lied 601). De titel ‘Lied aan het licht’ (dus niet over of van het licht!), kreeg het pas later.

Licht als beeldspraak

Het is opvallend dat het lied zo populair geworden is, want het heeft zeker geen eenvoudige tekst. Steeds als je de tekst leest, openen zich nieuwe vensters van betekenis en geloof. De beeldspraak zet in ieder couplet in bij ‘licht’, maar daar komen in iedere regel nieuwe betekenissen bij. Dat zien we al in de eerste vier regels.

Prachtig is het beeld van het licht als een actieve kracht, die ons aanstoot in de morgen. Licht wordt hier een bijna voelbare fysieke kracht, waarbij natuurlijk het nieuwe licht van de paasmorgen – de lichamelijke opstanding – meeklinkt.

Daarna klinkt echter meteen het woord ‘voortijdig’. Het is dus ook een licht dat ons vanuit de toekomst, die een bevrijdende toekomst is, tegemoet schijnt. Al zingend vraagt de gemeente (let op hoe mooi er met ‘ik’ en ‘wij allen’ gespeeld wordt) dringend aan dat licht, om ons allen te ‘overdekken’, als een warme deken in het koude bestaan.

Meteen na ‘overdek mij’, klinkt: ‘vuur mij aan’. Het licht is dus niet alleen een goedkope troost. Het kan in onszelf branden en ons ‘aanvuren’: de ik/wij word(en) actief deel van het verhaal.

Een andere verrassende beeldspraak vinden we in het derde couplet, waar het licht ‘veelstemmig’ wordt genoemd. Dat is een term die je normaal gesproken kunt toepassen op muziek. Bij licht zou je eerder het woord ‘veelkleurig’ gebruiken. Maar in dit lied wordt het licht hoorbaar – wellicht door die veelheid aan stemmen die, tussen alle andere geluiden in de wereld door, al getuigt van die wereld waar mensen waardig leven mogen. Je leert het alleen te zien als je het wilt horen, lijkt het lied te willen zeggen.

 

lees meer »
 
Herdenken in Coronatijd Herdenken in Coronatijd

Herdenkingen 4 mei

Ieder jaar is er op 8 plaatsen in de Hoeksche Waard een officiële dodenherdenking. De herdenking start om 19.45 uur met de toespraak van burgemeester Bram van Hemmen op Radio Hoeksche Waard. Gevolgd door het Taptoe-signaal en aansluitend 2 minuten stilte. Daarna wordt (zoals het 4/5 mei-comité Nederland adviseert) gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. Aansluitend wordt het nummer ‘Air’ van Johann Sebastiaan Bach gespeeld, terwijl de kranslegging plaatsvindt bij de 8 monumenten in de Hoeksche Waard. Dit jaar wordt de kranslegging gedaan door 1 gemeentebestuurder en 1 bestuurder van de Oranjevereniging. De herdenkingen zijn niet voor publiek en op iedere plaats is daarom een BOA of politieagent aanwezig om belangstellenden terug naar huis te verwijzen. De herdenkingen zijn te volgen op Radio Hoeksche Waard. Het vlagprotocol voor deze dag is om de vlag de gehele dag halfstok te hangen.

Bevrijdingsdag

Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. In het magazine ‘75 jaar vrijheid in de Hoeksche Waard’ staat dat in ieder dorp
in de Hoeksche Waard een vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd. Helaas zijn deze en andere 5 meiactiviteiten afgelast. Wilt u, indien mogelijk, de gehele dag de Nederlandse vlag laten wapperen, zodat we de vrijheidsviering gezamenlijk kunnen laten zien?
Bron: website Gemeente Hoeksche Waard
Een aanrader is de website van de Anne Frank Stichting.
Je kunt er het Achterhuis digitaal bezoeken, door de verschillende kamers dwalen, en vanalles lezen over deze droevige, gedenkwaardige geschiedenis, die nooit vergeten mag worden!


Digitale rondleiding in het Achterhuis, Anne Frank 
 
Liturgie gezamenlijke herdenkingsdienst 3 mei april om 10.00 uur Liturgie gezamenlijke herdenkingsdienst 3 mei april om 10.00 uur


Liturgie gezamenlijke herdenkingsdienst 3 mei april om 10.00 uur Ds. E Bijl en Ds. E Agterhuis vanuit de Hervormde kerk • Orgelspel, Welkom en mededelingen Zingen: Gez. 414 • Stil gebed, Votum en groet Zingen: Gez. 415 • 10 geboden, Kindermoment Zingen: OTH 530 'je hoeft niet bang te zijn'  • Gebed om verlichting met de Heilige Geest • 1e Schriftlezing: Richteren 9: 7-21 • 2e Schriflezing: Exodus 3: 1-14 Zingen: Ps. 149: 1, 3, 5 • Verkondiging Zingen: Ps. 72: 1, 6 • Gedicht: NLB 709, Dankgebed en voorbeden • Collecte Zingen: Gez. 416 • Zegen Zingen: Gez. 411: Wilhelmus coupletten 1 en 6 • Orgelspel
 
Ds. Peter Sinia ‘verrast door traditie van de kerk’ Ds. Peter Sinia ‘verrast door traditie van de kerk’

 

Het liefst zou hij kinderen vanaf hun 8e dag al toelaten tot het avondmaal. De Nederlands-gereformeerde predikant Peter Sinia uit Ede promoveerde vrijdag 20 april op een onderzoek naar ‘kinderen aan het avondmaal’. “Laat je verrassen door wat wel en niet de traditie van de kerk is.
 


Peter Sinia kwam in Rijsbergen, zijn eerste gemeente, voor het eerst in aanraking met het gebruik om kinderen toe te laten aan het avondmaal. Rond 1960 ging die gemeente ertoe over. Het leidde bij de jonge predikant tot “nadenken, studeren en uiteindelijk tot een diepgravend onderzoek".

Letterlijk Christus’ lichaam

In de eerste eeuwen van de kerk namen kinderen gewoon deel aan het avondmaal, constateert Sinia in zijn proefschrift From the Least to the Greatest. Children at the Lord’s Supper (uitg. Eburon, Delft). De discussie of dat goed was, begon pas in de 13e eeuw toen de wijn en het brood meer en meer letterlijk als lichaam van Christus werd gezien. “Je ziet dat de leeftijd dan verschuift.”

Hoe was dat na de Reformatie?
“Volgens Calvijn konden kinderen van 10 jaar al deelnemen. Inconsequent, vonden de ‘dopersen’ uit zijn tijd, die dachten daarmee Calvijn en andere reformatoren van de kinderdoop af te brengen. De reformatoren bewogen echter in geen enkel opzicht.”


Lees ook: Mag ik meedoen aan het avondmaal?

Catechisatie op je 5e

De eerste Nederlandse kerk van na de Reformatie, de vluchtelingengemeente in Londen, nam Calvijns adviezen min of meer over, vertelt Sinia. Kinderen kregen van hun 5e catechisatie en mochten op hun 13e belijdenis doen en aan het avondmaal deelnemen. “Pas in de 19e eeuw zie je die minimumleeftijd stijgen. In bevindelijke kringen komt daar ook nog eens avondmaalsmijding bij.”

Worden kinderen nu niet later volwassen?
“De volwaardige deelname aan de maatschappij verschuift inderdaad, door een langere scholing bijvoorbeeld. Tegelijk is het maar zeer de vraag of kinderen nu inderdaad later volwassen worden. Door betere voeding zijn zij dat lichamelijk en seksueel juist eerder, blijkt uit onderzoek. En door de scholing kun je zeggen dat ze ook wijzer zijn dan een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd in de middeleeuwen.”

In veel kerken doe je eerst belijdenis en ga je daarna aan het avondmaal.
“Belijdenis doen is voor kinderen geen toegang tot hun doop of tot het avondmaal. Met dat zij opgroeien, groeit het geloof mee. Pas als iemand op volwassen leeftijd geen belijdenis wil doen, kun je vragen gaan stellen over zijn avondmaalsgang.”

Verkeerde uitleg

Veel Bijbelteksten zijn volgens de promovendus verkeerd gebruikt. Hij noemt 1 Korinthe 11, waar Paulus spreekt over het onderscheiden van het lichaam van Christus, je een oordeel eten en zelfonderzoek. “Hij gaat in dit gedeelte in op een totaal uit de hand gelopen avondmaalspraktijk. De rijken in de gemeente van Korinthe gebruikten een maaltijd, dronken zich halfdronken, en vervolgens mochten de armen aansluiten om het avondmaal te vieren.” 
 

lees meer »
 
Petrakerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia Petrakerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

ZWO nieuws 3/2020
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

 

                                                                                                                                                                                                               Sinds 2018 zetten wij ons als Petrakerk in voor “Kinderen in de knel”.
Kinderen in de knel wereldwijd. U kreeg veel informatie uit Oeganda, India en Colombia. Maar de opbrengst van onze acties is en was altijd voor het wereldwijde werk van Kerk in Actie  voor Kinderen in de knel.
In deze Corona-tijd worden de inkomsten voor het zo belangrijke werk minder. Door zendingscollectes, door taart te eten op de gemeenteavond, door een maaltijd te organiseren voor de hele gemeente (en andere acties) kregen wij toch ieder jaar -voor de coronacrisis- weer een mooi bedrag bij elkaar.
Kinderen zijn de toekomst, wereldwijd. Gezonde kinderen die niet hoeven te werken maar een opleiding doen.
Kinderen die beschermd moeten worden tegen ziektes en onrecht.
Wij zetten ons in voor Kinderen in de knel, ook in deze corona-tijd.
Doet u mee?
U kunt uw bijdrage aan ons Petrakerk-project over maken op rekeningnummer NL73RABO0351134085 (o.v.v. Zending)
Dan zorgen wij ervoor dat u geregeld een filmpje van dit mooie werk krijgt te zien op deze website.
Joke Piket (ZWO-commissie)
 
Geloven in delen


 
 
De steppe zal bloeien...... De steppe zal bloeien......


De steppe zal bloeien....
 
De omertelling: een spiegel naar Pinksteren De omertelling: een spiegel naar Pinksteren

Wat jammer dat we de dienst met Ds Gerard Krol mislopen in mei.....
Onder de volgende link vindt u zijn spreekbeurt over de omertelling voor Christenen voor Israel.

Ds Gerard Krol over de omertelling
 
Kerkdienst de Hoeksteen Numansdorp 19-04-2020 Kerkdienst de Hoeksteen Numansdorp 19-04-2020


A.s. zondag 19 april zal er in De Hoeksteen Kerk in Numansdorp een gezamenlijke kerkdienst worden gehouden waar ds. Elzo Bijl zal voorgaan. De dienst begint om 9.30 uur.

Deze kerkdienst kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl door af te stemmen op Numansdorp, Gereformeerde kerk De Hoeksteen.

 
 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer Mijn ziel is stil tot God mijn HeerMijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.


- Psalm 62:1 (Liedboek 2013)

Meer woorden van troost en bemoediging? Kijk dan elke dag rond 9.00 uur naar 'Op adem' (KRO-NCRV). U vindt alle uitzendingen hier. 
 

 
 
Van alle tijden..... Van alle tijden.....
Van ds Elzo Bijl:  

Vanuit ZuidzijdeWe hebben, op een heel andere manier dan anders, Pasen mogen vieren. En de kracht en het vertrouwen van de diepe betekenis van de Opstanding mag voor ons allemaal een blijvende vaste grond zijn om op te staan en te gaan. De maatregelen rondom de coronacrisis zullen, naar we mogen verwachten, voorlopig nog wel van kracht blijven. En dat betekent zoveel mogelijk thuisblijven en sociale afstand houden. Eigenlijk zijn we als mensen daar niet op gebouwd, tenzij je echt de geest van een kluizenaar hebt. Meer en meer zullen we met elkaar dan ook wel moe worden van deze maatregelen. Helaas zullen we evengoed moeten volhouden, want het gaat om mensenlevens. Tegelijkertijd zie ik b.v. op sociale media allerlei vragen en duidingen tevoorschijn komen over wat God te maken zou hebben met deze coronacrisis. Zelf denk ik dat dat de vragen van alle tijden zijn, door alle eeuwen heen, die mensen zichzelf stellen als een ramp hen treft.

Op 1 november 1755 werd de stad Lissabon getroffen door een vernietigende aardbeving, waarna allerlei vragen en duidingen opdoken over wat God hiermee te maken had. Van recentere datum is de tsunami van 2004 waarbij vele mensen het leven lieten en ook toen doken deze vragen op. En dan noem ik nog maar twee rampen uit het verleden. De vragen en duidingen rondom de coronacrisis zijn dus bepaald niet nieuw en het behoort tot ons menszijn dat ze gesteld worden. Nu is het ook algemeen menselijk dat mensen heel verschillend reageren. Toen een ramp een mens trof heb ik als reactie gehoord: "Laat dit toch iets met God te maken hebben, anders heb ik niets meer". Van een ander mens die door eenzelfde ramp getroffen werd heb ik als reactie gehoord: "Laat dit toch helemaal niets met God te maken hebben, anders heb ik niets meer".  Hoe je zult reageren op een ramp en hoe je daarin Gods aanwezigheid of afwezigheid zult beleven is dus afhankelijk van hoe jouw relatie met God eruit ziet. In dit verband is de wanhopige roep naar het "waarom" uiteindelijk geen vraag naar een beredeneerd antwoord; het is een roepen van "AU" omdat de grenzen van het leven zo scherp zijn en omdat je je er zo lelijk aan kunt openhalen. In dit alles, hoe we ons er persoonlijk ook toe verhouden, mag de boodschap van de Opstanding van Jezus de dragende grond zijn waarop we ook nu staan en mag het ook de kracht en de troost zijn om vol te houden. Dat zo de zegen en de nabijheid van Christus u en jullie allen mag vergezellen.                 Ds. Elzo Bijl


 
 
Dankjewel Petrakerk! Dankjewel Petrakerk!


ESK
 
"De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in Trouw "De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in TrouwDe stem van Dietrich Bonhoeffer, die vandaag 75 jaar geleden stierf, reikt almaar verder. Zowel liberale als behoudende gelovigen voelen zich aangesproken. 

Stevo Akkerman

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij werd ­opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg, en zijn aanzet tot een eigen theologie heeft hij niet kunnen afronden. Toch is zijn invloed op het christelijke denken, en zeker ook op het denken van christenen, ongehoord groot – nog steeds. De man die ‘de theoloog van het verzet’ wordt genoemd, blijft mensen van zeer uiteenlopende achtergrond aanspreken, soms zo zeer dat je je ­afvraagt hoe het mogelijk is dat zij zich, bij al hun verschillen, herkennen in één en dezelfde persoon.

Vraag aan theoloog Edward van ’t Slot, voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer Werkgezelschap, waar die wonderlijk oecumenische waardering vandaan komt, en hij wijst allereerst op de ‘breedte’ in Bonhoeffers werk: “Grote vroomheid naast openheid voor nieuwe begrippen en de bereidheid vanzelfsprekendheden op te geven”.

Vervolgens is er het gegeven dat Bonhoeffer niet in een hokje is te plaatsen; hij gaat op eigen wijze voorbij aan wat wij nu conservatief en progressief zouden noemen. “Hij noemde zichzelf in een van zijn brieven een moderne theoloog, die ook nog een en ander van het liberalisme had meegekregen. Hij kwam uit de liberale theologische hoek, wat niet helemaal hetzelfde is als de vrijzinnigheid in Nederland. Iemand die niet gemakkelijk in een hokje is te vangen. De Schrift volledig serieus nemen – als iets in de Bijbel je niet ligt, dan ligt dat aan jou en niet aan de Bijbel – maar er tegelijkertijd allerlei kritische ­methodes op loslaten; dat vinden we in ­Nederland heel lastig te plaatsen.”

 

lees meer »
 
3 bewonderaars vertellen over Dietrich Bonhoeffer 3 bewonderaars vertellen over Dietrich BonhoefferOp 9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op last van Hitler werd opgehangen. De verzetsheld geldt als een van grote godgeleerden van de vorige eeuw en is voor velen nog steeds een inspiratiebron. Drie bewonderaars vertellen. 

Maaike van Houten
 
Gert-Jan Segers: 'Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer heel veel voor me'.Beeld ANP

Gert-Jan Segers
‘Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd’

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, was wegens zijn bewondering voor en kennis van Bonhoeffer hoofdredacteur van de glossy ‘Dietrich Bonhoeffer’. Hij leerde Bonhoeffer kennen door een dominee die in zijn studententijd een gesprekskring leidde. In Segers politiek handelen is de theoloog en verzetsstrijder een groot inspirator.

“Bonhoeffer wilde niet meedoen aan de duivelse machinerie van Hitler”, zegt Segers. “Hij ging vlak voor de oorlog weer naar New York, om er les te geven. Maar hij wist: dit is mijn plek niet, als ik nu niet bij mijn volk ben, heb ik straks het recht niet het evangelie te verkondigen. Hij ging terug, ook al leidde dat tot de galg. Als hij spreekt over navolging en roeping is dat zoveel indrukwekkender dan wanneer een dorpsdominee of een theoloog aan een veilige universiteit dat zegt.

“Hij blijft niet aan de kant staan. In ‘Stadia naar de vrijheid’ schrijft hij: ‘Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, maar in het doen. Aarzel niet langer, ga de storm in en handel.’ Dat lees ik als: handel, doe wat je kunt op de plek waar je bent, ook als je de plank weleens misslaat. Dan nog is iets doen beter dan niets doen. Dat is voor mij heel krachtig, ook in het doordenken van de dilemma’s waar ik voor sta op deze plek.

Iets doen is beter dan niets doen

“Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd. Het is met God, midden in de wereld. Ik wil graag met God leven, Jezus navolgen, maar ik wil dat doen op plekken waar het relevant is, waar het spannend is, waar de machtsvraag wordt gesteld, waar cruciale beslissingen worden genomen. Over het kinderpardon, over bombarderen van Irak en Syrië.

“Dan is dat leitmotiv, iets doen is beter dan niets doen, de aanmoediging om te blijven waar ik nu ben. Natuurlijk, daar zitten wel grenzen aan. Het voorstel van D66 voor voltooid leven is een grens die ik nooit zal overgaan.

“Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer veel voor me. In campagnetijd zat ik in vergaderingen waarin in derde persoon over mij werd gesproken. Ik moest dit en dat zeggen en ik moest er zus en zo uitzien. Dat beklemde me. Ik lag ’s avonds in bed na te denken, moet ik maar uitvoeren wat iedereen er bij mij instopt of ben ik zelf nog iemand?

 

lees meer »
 
De stilte zingt u toe o Here. De stilte zingt u toe o Here.
Een gebed bij psalm 61: 1
"De stilte zingt U toe, o Here..."

Here God

Als de dingen en de stemmen van de mensen rondom ons stilvallen.
Als het gedwongen afgezonderd zijn ons te machtig zou kunnen worden.
Leer ons dan in uw stille aanwezigheid dat ook wij ons mogen oefenen in de stilte waarin U aanwezig bent. Doe ons oefenen in zwijgen en geef ons de moed om stil te zijn en het in die stilte uit te houden.
Spreekt U in die stilte tot ons, opdat wij daarna, als de tijd daarvoor rijp is, voor anderen weer de juiste woorden mogen vinden.
Help ons om niet onze krachten te verspillen en in rust te zijn als dat nodig is. Bevrijd ons van de drang tot drukte en bedrijvigheid. 
Laat het landschap van ons leven, juist nu wij worden stilgezet, oplichten en diepte krijgen door de stilte waarin we Uw stem tot ons mogen laten doordringen.

Amen

De stilte zingt u toe o Here
 
 
Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl


Telefonisch spreekuur
Het is heel onwennig dat ds. Elzo Bijl niet op bezoek kan gaan bij gemeenteleden vanwege het corona-gevaar. Om in ieder geval toch mogelijkheden open te houden tot direct contact kunt u ds. Elzo Bijl in ieder geval telefonisch bereiken op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Mededelingen van van de kerkenraad Mededelingen van van de kerkenraadConform de landelijke richtlijnen worden in de Petra Kerk ook na 31 maart tot nader order geen reguliere kerkdiensten gehouden. Deze maatregel blijft in ieder geval tot 1 juni van kracht.
De kerkenraad verwijst u voor komende zondag 29 maart graag naar de uitzending van een kerkdienst vanuit de Protestante Gemeente te Oud Beijerland. Aanvang van deze dienst is 10.00 u.
U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl , Oud-Beijerland, Protestantse Gemeente De Open Hof.
Deze dienst gaat uit van de classis Delta van de PKN. (zie ook www.gelovenindedelta.nl)
Aan deze dienst wordt o.m. medewerking verleent door onze eigen predikant ds. Elzo Bijl en  classispredikant ds. Arie van der Maas.
Begin volgende week wordt u nader geïnformeerd over onze diensten gedurende de Paascyclus.

We zijn in een vreemde tijd beland. Een tijd waarin voorlopig geen kerkdiensten mogelijk zijn. Om toch een zeker contact met elkaar te hebben krijgt u vanaf vrijdag 27 maart wekelijks een nieuwsbrief via de mail.
In deze nieuwsbrief zal ook staan hoe u komende tijd via internet een dienst kan beluisteren.
In onze kerk zijn ook mensen die geen internet hebben. Zij krijgen de nieuwsbrief zaterdagochtend in de bus.
Heb je niets ontvangen, neem dan contact op met Marja Kleijwegt.

De Kerkenraad


evangelisatie@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
 
Gesloten...... Gesloten......


Zeker tot en met maandag 6 april a.s. is onze Petrakerk nog gesloten!
Ook de eredienst van 5 april a.s.gaat dus niet door.
 
 
Helaas geen erediensten in de Petrakerk in de maand maart......... Helaas geen erediensten in de Petrakerk in de maand maart.........Naar aanleiding van het advies van de Rijksoverheid op 12 maart rondom het coronavirus en het advies van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de kerkenraad van de Petrakerk besloten de diensten op 15, 22 en 29 maart niet door te laten gaan. 
Het is niet anders.....we willen als geloofsgemeenschap er alles aan doen een verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan......
Op kerkdienstgemist kunt u buurten bij diensten van kerken die anders beslissen en ook via de tv worden er a.s.zondag mooie en inspirerende diensten gehouden.
(Vesper 15 maart a.s.09.30 uur NPO2)
Voor de doorgang van overige activiteiten kunt u de website in de gaten houden, het zou fijn zijn als beslissingen over het wel of niet doorgaan van de activiteiten dan ook gedeeld worden  met: websitebeheer@gereformeerdekerkheinenoord.nl

Uiteraard vraagt de kerkenraad om uw begrip.

Laten we hopen dat de aanblik van onze kerkzaal op de foto hieronder snel weer voltooid verleden tijd zal zijn!

ESKHet Coronavirus raakt ons kerkzijn in het hart, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode. Hij is ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen...
 

 
lees meer »
 
ZWO nieuws maart/april 2020 Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia ZWO nieuws maart/april 2020 Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

ZWO nieuws maart/april 2020

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá werken talloze kinderen op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia doen zwaar en gevaarlijk werk. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.


Stichting Kleine Arbeider (FPT), een bevlogen partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een sociaal centrum dat zich richt op werkende kinderen. FPT biedt onderwijs aan deze kinderen en maakt hen weerbaar om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. “Wij willen de kinderen niet stigmatiseren omdat ze werken”, zegt directeur Alejandro Martinez over de aanpak van FPT. “Wij leren hen wat hun rechten zijn. Wij geven kinderen vertrouwen in zichzelf en in hun gemeenschap.”
Kinderen kunnen verschillende vaktrainingen volgen: moestuinen, tienerrestaurant, filigraan, yoghurt, sieraden maken. In 2015 is de opleiding tot kok gestart, hier doen inmiddels 50 jongeren aan mee.”
Filigraan
Fanny is 11 jaar oud en gaat ‘s morgens naar school. Sinds ongeveer vier jaar doet ze mee aan een vaktraining om filigraantechnieken te leren, bijvoorbeeld met opgerold papier. “Ik leer hier om mooie dingen te maken, zoals kaarten en boekenleggers.” Met de verkoop hiervan verdient Fanny wat geld. Bovendien weet ze nu dat ze in staat is om prachtige producten te maken.
Ze voelt zich op haar gemak in de groep. “Ik heb hier veel nieuwe vrienden gekregen. Ik vind het leuk dat er zoveel verschillende groepen zijn. De leerkrachten zijn erg aardig en leuk. Ik zou later ook wel een lerares willen worden bij FPT!”


FPT in Colombia is een van de projecten die centraal staan in het themajaar Kinderen in de Knel. Door mee te doen aan een themajaar, verdiepen plaatselijke kerken in Nederland zich in één thema en ondersteunen ze projecten die bij dat thema passen.
Sinds 2018 zetten wij als Petrakerk in voor “Kinderen in de knel”.
 

 
 
Eredienst zondag 14 maart a.s. Eredienst zondag 14 maart a.s.


Aanstaande zondag zal het gaan over het verhaal van de opwekking van Lazarus. Aansluitend aan de dienst zal er gelegenheid zijn om over dit verhaal met elkaar te spreken in het licht van keek op de preek. Het is een weerbarstig verhaal dat echter ook bol staat van de Joodse symboliek. Ik hoop ook stil te staan bij hoe bepaalde noties en namen uit het Oude Testament rijmen op dit verhaal uit het Johannes-evangelie.

 
 
'Allemaal wonderen' 'Allemaal wonderen'
NIEUWS 

Geraakt door een wonder? Schrijf het op!

Hoort u bij die 60% van de Nederlanders die gelooft in wonderen? Of hebt u zelf iets wonderbaarlijks meegemaakt? Pak dan uw pen en doe mee aan de schrijfwedstrijd ‘Allemaal wonderen’ van het Nederlands Bijbelgenootschap, KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent.

Wonderen spelen een rol in het leven van mensen, ook anno 2020. Uit een opinieonderzoek bleek vorige week dat 60% van de Nederlanders erin gelooft en dat 22% zelf iets wonderlijks heeft meegemaakt. Het is vol wonderen om u heen, schreef lieddichter Willem Barnard al.
Ook in de Bijbel komen we wonderverhalen tegen, zoals het manna dat het volk van Israël in de woestijn krijgt of Jezus die over het water loopt.
Wonderen zijn door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor kunstenaars. Het prikkelt hun verbeeldingsvermogen. Dat is te zien in de tentoonstelling Allemaal Wonderen, van 28 februari tot en met 23 augustus in Museum Catharijneconvent.

Schrijfwedstrijd over wonderen

Gekoppeld aan de tentoonstelling organiseren het KRO-NCRV-radioprogramma Zin in Weekend, Museum Catharijneconvent en het NBG een schrijfwedstrijd.

Opdracht

Schrijf een persoonlijk getinte miniatuur van maximaal 300 woorden over een bijbels wonderverhaal, dat u heeft geraakt of over een wonder dat u in uw persoonlijk leven hebt meegemaakt.
Beschrijf ook wat dit wonder in uw leven betekent.
Stuur uw miniatuur vóór 1 mei per mail in: zininweekend@kro-ncrv.nl.

De jury kiest een aantal genomineerden uit. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een live uitzending in mei/juni van het radioprogramma Zin in Weekend in Museum Catharijneconvent in Utrecht.
De winnaar ontvangt een oorkonde en een bedrag van €250,-.

De jury

De deskundige jury bestaat uit:

-Wilfred Kemp (voorzitter), KRO-NCRV presentator en columnist
– Laetitia van der Lans, hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV
– Rianneke van der Houwen, conservator van de tentoonstelling Allemaal Wonderen
– Ds.Karin van den Broeke, voorzitter van het NBG
– Patrick Nederkoorn, cabaretier

 
O grote God die liefde zijt O grote God die liefde zijt
https://www.youtube.com/watch?v=NAaBKORZi4Y
 
Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw


https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/moet-een-christen-vandaag-vasten/

 

Ik heb eens gepreekt over de vraag van de discipelen van Johannes de Doper over het vasten: zij vasten namelijk wel en de discipelen van Jezus doen het niet. Hoe zit dat? En dan zegt Jezus dat Zijn discipelen het niet doen omdat de Bruidegom er is. Ik heb toen in die preek uitgelegd wat dat antwoord betekent. En na afloop van de dienst heb ik de vraag voorgelegd of een christen vandaag ook nog moet vasten. Op zo’n moment word je verplicht erover na te denken: moet een christen vandaag nog vasten?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: nee, een christen hoeft niet te vasten. In de Bijbel staat nergens een opdracht tot vasten of een verplichting daartoe. Dat sommige christenen toch vastenOok van plan om in de veertigdagentijd te gaan vasten? Bekijk het materiaal van Kerk in Actie dat u of uw gemeente hierbij kan ondersteunen., is prima. Dat andere christenen niet vasten, is ook prima.

 

lees meer »
 
De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis


Hieronder enkele alinea's uit het werk van Prof.Dr.J Muis, over het Heilig Avondmaal.
Het betreft een goed te lezen stuk, waar we dankbaar gebruik van mogen maken als we ons standpunt over wie in onze Petrakerk toegelaten wordt tot het Heilig Avondmaal in de nabije toekomst gaan bepalen.

Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd. Door de genade van de Vader maakt onze vervreemding van God plaats voor een nieuwe overgave aan Hem in vertrouwen en gehoorzaamheid. Door de verlichting van de Geest herkennen en aanvaarden wij onze tafelgenoten als broeders en zusters zonder op hun maatschappelijke positie te letten. Door de liefde van de Zoon worden ons hart en onze handen geopend voor onze medemensen en medeschepselen en sluiten wij ons niet langer op in onszelf. Dit geeft een nieuwe oriëntatie aan alles wat wij in ons leven en samenleven doen en ondergaan. Het is een nieuw leven.

 
lees meer »
 
Eredienst zondag 19 januari 2020 Eredienst zondag 19 januari 2020

 Beste gemeenteleden, 

De dienst van a.s.zondag staat  in het kader van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Psalm 84 neemt ons mee op weg naar het heiligdom. Daar gaat ons verlangen naar uit. 
Op onze levensreis zijn er Raststaettes, zoals het Heilig Avondmaal, om even op adem te komen en om gevoed te worden.
Maar het Heilig Avondmaal is geen einddoel, maar een rustplaats. Het einddoel is Gods Koninkrijk dat nu al begonnen is.

Vriendeljke groet,Dhr. R. Verkaik.

 
 
Gedicht Chris lindhout Gedicht Chris lindhoutStille aandacht

 

Vraag aan de omgehakte eik niet

hoe hij zich het licht

van de opgaande herfstzon herinnert.

 

Vraag aan het gezonken schip niet

hoe dapper het vocht

tegen de beukende golven.

 

Vraag aan het verdorde gras niet

hoe groen het zich voelde

toen het de blauwe zomerhemel kuste.

 

En vraag aan de verdwaalde mens niet

langs welke weg hij liep

voordat hij de weg verloor.

 

Geef geen goedbedoelde raad

en geen ongevraagd advies.

 

Zeg niets.

 

Ga bij hen zitten.

Zwijg

en luister.

 

Zij zullen je meer zeggen

en in de stilte van je aandacht

hun verhaal in je hart leggen.

 

Chris Lindhout

 
Eredienst 24 november a.s.Viering Heilig Avondmaal Eredienst 24 november a.s.Viering Heilig AvondmaalPsalm 139

Zondagmorgen hoop ik voor te gaan in de Petrakerk, waar het Heilig Avondmaal gevierd zal worden aan Tafel.  Ik zal preken over psalm 139, dat wij gezien en gekend worden door God.  Gekend worden door God wil zeggen: dat Hij alles van ons weet, dus ook weet wat er in ons omgaat, en dat Hij ons vol liefde volgt.
Ds.T. Meijer

Psalm 139 muziek

 
 
Gedachtenisdienst 17 november 2019 Gedachtenisdienst 17 november 2019


Aanstaande zondag mogen we met elkaar de gedachtenisdienst beleven, zoals we die ieder jaar op een van de laatste zondagen het kerkelijk jaar organiseren. De namen van hen die in dit kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan zullen we mogen noemen en gedenken. Daarnaast zullen alle aanwezigen de gelegenheid hebben om een lichtje van gedachtenis te ontsteken voor al diegenen die niet meer onder ons zijn maar die we wel zullen blijven dragen in ons hart en in onze herinnering. Vanuit de Bijbel zal de gestalte van Henoch uit Genesis 5 ons vergezellen. Henoch, de man die wandelde met God en die daar zo in opging dat God hem zomaar bij Hem thuishaalde. We hopen op een zinrijk samenzijn.

Ds. Elzo Bijl
 
 
Gemeenteavond 11-11-2019 Komt allen. Gemeenteavond 11-11-2019 Komt allen.


Maandag 11 november a.s. praten we als Petrakerkgemeente over ons toekomstperspectief, wat komt er op ons af ? Wat mogen we verwachten van de nabije toekomst? Wat verwachten we van onze toekomst iets verder weg? 
Welke beslissingen moeten er worden gemaakt en welke beslissingen zijn er al gemaakt?
De problematiek waar onze Kerkenraad mee worstelt, en niet alleen de onze, is erg complex.
Onze kerk heeft meerdere opdrachten:naast een pastorale opdracht  ook een diaconale opdracht.
We kunnen alleen handelen naar deze opdrachten als we naast de mensen ook het geld hebben dat nodig is om helpend en dienend in de wereld te staan als Petrakerk.

Wikken, wegen, nadenken, overwegen, praten, luisteren, studeren,besturen,aandacht hebben voor, niets vergeten,knopen doorhakken.....onze kerkenraad en de mensen die hun ziel en zaligheid in het kerkenwerk leggen kunnen het niet alleen.
Vandaag is er gebeden voor moed, kracht en inzicht.

Ook u kunt wat doen door simpelweg aanwezig te zijn op de extra gemeentevergadering, 20.00 uur begint de voorzitter, de koffie staat klaar!

ESK
 
 
Troost als bedding voor verdriet: “Hier zijn wij goed in, als kerk” Troost als bedding voor verdriet: “Hier zijn wij goed in, als kerk”

Als predikant in gemeente en ziekenhuis stond Henk Veltkamp honderden mensen bij in tijden van afscheid en rouw. “Troost is een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.”

Wat is rouw?

“Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die je hebt ervaren, de onvermijdelijke andere kant van wat goed is geweest. Rouwen vindt plaats op de grens van verleden en toekomst. Je moet loslaten wat er niet meer is en je voorbereiden op wat komt: je moet verder. Je gaat zelf niet mee in het graf, maar het verlies voelt als een amputatie. Dat proces verloopt bij iedereen anders. Fasen lopen door elkaar heen. Ontkenning naast verzet. Woede naast momenten van berusting.”

Rouwen begint al in de laatste levensfase.

“Het is logisch dat je woedend wordt, wanneer je niet lang meer te leven hebt. Tegelijk bekomt het jou en je nabestaanden niet goed als je tot je laatste snik woedend blijft. Er moet iets komen van berusting en aanvaarding. Dat luistert nauw, de woorden alleen al roepen woede en verzet op. 

Berusten is mooi, als het je gegeven is. Aanvaarden moet, vanuit de gedachte dat ‘het is zoals het is’. Innerlijk kun je van alles vinden en voelen, maar je moet het enkele feit aanvaarden. Die aanvaarding helpt om afscheid te kunnen nemen van het leven en je liefsten. Het helpt jou en degene die achterblijft.”

lees meer »
 
Lichtjesparade Heinenoord Lichtjesparade Heinenoord
Onze Petrakerk, een lichtpuntje in het donker!

 
Bemoedigende bijbelteksten

Bemoedigende bijbelteksten
Dagelijkse broodkruimels:

Dagelijkse broodkruimels

 
 
Startweekend 2019 Startweekend 2019We mochten een mooie start beleven van een mooi seizoen dat weer voor ons ligt.
Zaterdag 21 september vertrokken we met een leuk gezelschap naar Schouwen Duiveland, naar Ouwerkerk, naar het Watersnoodmuseum.

De organisator kwam zelf bijna in Kamperland terecht...maar dat verhoogde de pret alleen maar....
Het watersnoodmuseum is een levende herinnering aan een schokkende gebeurtenis: de watersnoodramp in 1953.

De watersnoodramp gebeurde op 1 februari 1953 en trof delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De rampzalige nacht wordt uitgebreid belicht in het Watersnoodmuseum, waarbij de verhalen onderverdeeld zijn in vier delen.

We beleefden de rampzalige nacht, waarbij het water zich razendsnel verspreidde. In caisson 1 ligt de nadruk op de rampnacht en de hulpverlening in de eerste dagen daarna. Wat is er gebeurd en hoe kon het gebeuren?

In caisson 2 ontmoet je de slachtoffers, hun emoties en de persoonlijke ervaringen.

In caisson 3 zagen we hoe met man en macht werd gewerkt aan de wederopbouw. Materialen en materieel dat werd gebruikt om de verwoeste polders, dorpen en steden weer op te bouwen en in te richten. Een houten woning, door Denemarken geschonken aan inwoners van Zierikzee, is daar afgebroken en weer opgebouwd in het museum. Verhalen van de Ramp zijn daarin te zien en te beluisteren. Ook is er te zien dat een overstroming ook nu nog mogelijk is en welke gevolgen dat heeft.
In caisson 4 stapten we in een nieuwe wereld: de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Door een interactieve expositie met touchscreen-tafels maakten we  kennis met waterbeheer. 

Onze gids vertelde honderduit, hoefde nooit na te denken bij wat hij zeggen wilde en de jaartallen en andere getallen rolden er moeiteloos uit, wat een gedrevenheid!

Indrukwekkend was de kleine horloge en het jasje...stille getuigen van een vreselijke ramp die groot en klein trof.

De trouw van onze God stond op zondag 22 september centraal.
In het Bijbelverhaal ging God mee met Naomi en Ruth. God bewaarde hen op hun zoektocht en bleef hen trouw.
Hij opende hun toekomst en daarmee ook de toekomst van Israel.
Zo mogen we ook geloven dat God ook met ons mee gaat, het nieuwe jaar in.

Na de dienst was er een heerlijke lunch, verzorgd door enkele gemeenteleden, echt een kwaliteit, een van de vele talenten van de Petrakerkgemeenschap!

Filmpje watersnoodramp 1953
 
Zondag 22 september a.s. startzondag ! Zondag 22 september a.s. startzondag !


Aanstaande zondag zal het slot van het verhaal van Ruth aan de orde komen als we ook de startzondag met elkaar mogen beleven. Het verhaal van Ruth gaat over gewone mensen en over gewone, alledaagse situaties, maar tegelijkertijd schijnt er Gods bemoeienis met mensen doorheen. En ook schijnt er doorheen dat God ons ook vandaag een toekomst belooft die we zelf eigenlijk niet goed hadden kunnen bedenken. Het gaat er, anders gezegd, messiaans aan toe. In de Joodse bijbel vind je het verhaal van Ruth dan ook niet bij de “historische boeken” maar bij de “dichterlijke boeken”. Het is zoiets als een visioen waar wij tobbers die soms moeizaam door het leven ploeteren, ons even aan mogen laven omdat het een stukje hemel op aarde laat zien. En zo’n visioen mogen we ons op een startzondag voor het nieuwe seizoen dan ook dubbel en dwars laten smaken.

Ds. Elzo Bijl


 
 
Wij delen geloof, hoop en liefde.... Wij delen geloof, hoop en liefde....


De graankorrel, de pit van een zonnebloem, mysterie van leven en sterven, ze leveren zich over.
Ze kennen de donkerte van de aarde, ze voelen de warmte van de zon, ze drinken de druppels van de regen. De pit ziet nooit de zonnebloem, de graankorrel ziet nooit de aar, maar ze geloven er in.
De weg van de korrel en de pit is de weg van ieder mens naar ontplooiing en voltooiing.

Bron: bij mij onbekend.

ESK

 
 
Ik zal er zijn, door Kinga Ban Ik zal er zijn, door Kinga Ban

Ik zal er zijn door Kinga BanHeeft u ook een lied dat u raakt ?
Heeft u ook een lied dat hoop geeft ?
Heeft u ook een lied dat u troost in tijden van verdriet ?
Heeft u ook een lied dat vreugde geeft ?

Geef het door aan de beheerder van de website: Sissy de Kleuver
En ze deelt het met de wereld!websitebeheer@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
 
Inspiratiedag Kwaliteit van leven / tentoonstelling Gezichten van Dementie , 19 september 2019 Inspiratiedag Kwaliteit van leven / tentoonstelling Gezichten van Dementie , 19 september 2019

Tijdens de inspiratiedag Kwaliteit van Leven zal de tentoonstelling Gezichten van Dementie worden geopend. Kom zeker naar deze boeiende middag met lezingen en workshops. Zie voor het programmawww.welzijnhoekschewaard.nl.

lees meer »
 
Romeinen 8: 14-15 Romeinen 8: 14-15


Romeinen 8: 14-15 

Bijbeltekst


“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”

 

Afsluitend gebed of gedicht 

“Heilige Geest, mysterieuze aanwezigheid, u laat zich horen daar waar onze hoop en ons verdriet hun voedingsbodem vinden. U zegt ons: ‘Open je hart en je geest!’ En als wij bijna geen woord kunnen uitbrengen, blijkt dat een enkel woord genoeg is om te bidden.”

broeder Roger van Taizé
 
ZWO-nieuws. juli/augustus 2019. ZWO-nieuws. juli/augustus 2019.
lees meer »
 
Startzaterdag bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk Startzaterdag bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk


Wie gaat er mee?

Het jaarthema "water en droogte" wordt afgesloten met een bezoek aan het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk op zaterdag 21 september a.s.
We vertrekken vanaf de Petrakerk om 13.00 uur.
Als u zich bijtijds opgeeft  zou dit heel fijn zijn!
Misschien kunnen we profiteren van een groepskorting!

Opgeven kan:
c.moerman8@upcmail.nl
 
 
Achter de horizon Achter de horizon


Achter de horizon

Achter de horizon
daar wonen ze misschien,
die zonder haat en vooroordeel
een mens in elk mens zien.

Achter de horizon
daar leven ze wellicht,
die zonder angst en wantrouwen
houen van mijn gezicht.

Achter de horizon
daar vind ik ze vast wel,
met open harten, open armen
als ik het ze vertel

Achter de horizon
daar zijn ze allemaal,
vol vriendschap en vol liede,

als ik dat nou maar haal.

Chris Lindhout
 
Een goed pastoraal gesprek..... Een goed pastoraal gesprek.....


Een goed pastoraal gesprek.....
 
Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019 Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019
lees meer »
 
Zangeres Kinga Ban van Sela overleden : "ik zal er zijn" Zangeres Kinga Ban van Sela overleden : "ik zal er zijn"
lees meer »
 
ZWO-nieuws april/mei 2019 ZWO-nieuws april/mei 2019
lees meer »
 
"Vrijmoedig getuigen moet geen nieuw gebod worden" "Vrijmoedig getuigen moet geen nieuw gebod worden"
lees meer »
 
Laten we......

Laten we spreken, laten we zwijgen....
Laten we......
lees meer »
 
Kinderarbeid in de textielfabrieken in India voorkomen De kinderhulplijn van SAVE Kinderarbeid in de textielfabrieken in India voorkomen De kinderhulplijn van SAVE
lees meer »
 
Mooie Bijbeltekst van vandaag! (zondag 03-03-2019) Mooie Bijbeltekst van vandaag! (zondag 03-03-2019)
lees meer »
 
Geef licht,geef liefde een gezicht.....

Geef licht,geef liefde een gezicht.....
lees meer »
 
Vriendschap is geluk hebben!

Vriendschap is geluk hebben!
lees meer »
 
ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India
lees meer »
 
Week van het gebed Week van het gebed

Gebed

Praten met God

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden.
 

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019

 
De moeite van het delen waard.... De moeite van het delen waard....https://missienederland.nl/k/n646/news/view/250212/233410/vriendschap-is-de-sleutel-de-lessen-van-een-bruggenbouwer.html
 
PSALM 104, GELEZEN OP 31 DECEMBER 2018 PSALM 104, GELEZEN OP 31 DECEMBER 2018


https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/104
 
Classis Delta leeft!

Classis Delta leeft!
Een impressie van de Classisvergadering Delta
lees meer »
 
Gedicht de Waarheid Gedicht de Waarheid


De waarheid
lees meer »
 
Posters downloaden

uit EO-Visie.
Posters downloaden
Elke week staat er een mooie poster op de een na laatste bladzijde van Visiein de rubriek Beloofd is beloofd. Deze kun je hier downloaden.
Als je klikt op de afbeelding wordt in een nieuwe scherm een pdf-bestand geopend. Deze kun je opslaan en uitprinten. Je kunt ook de afbeelding zelf opslaan (klik met de rechtermuisknop op de poster en kies voor 'Afbeelding opslaan'). Leuk als achtergrondafbeelding voor je telefoon of tablet!

https://visie.eo.nl/2018/05/download-de-poster-van-beloofd-is-beloofd/

 
 
Privacy

Privacy
Tijdens ons uitje naar Kamp Vught hebben de eerste 12 leden van de Petrakerk een privacydocument ondertekend....vandaar de berichtgeving met foto!
In de nabije toekomst vragen we dit ook aan de overige leden van onze geloofsgemeenschap. 
In het documentje hieronder ziet u waar het voor nodig is!

http://www.gereformeerdekerkheinenoord.nl/privacyverklaring.aspx

ESK
 
Welkom Welkom

Gereformeerde kerk Heinenoord 
lees meer »
 
 
 
 

  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.