PKN
  » Taakgroepen » Diaconie 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
De taakgroep Diaconie De taakgroep Diaconie

Diaconie

De taakgroep Diaconie houdt zich bezig met diaconaat.
Diaconaat is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel in de eigen omgeving als wereldwijd en het toerusten van de gemeente tot diaconaal bewustzijn.

Taken van de diakenen zijn het collecteren en de zorg voor het avondmaal in de eredienst, het informeren van de gemeente over doelen waarvoor gecollecteerd wordt, financiële ondersteuning van projecten en instanties.
Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.

Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.
De diaconie verleent met hulp van o.a. Kerk in Actie  bijstand, verzorging, bescherming aan hen die dat behoeven. Dichtbij en ver weg.

Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO is onderdeel van de diaconie.
Samen met de gemeente ondersteunen we een gekozen project voor een bepaalde periode.  

Onze kerk in actie voor “Kinderen in de Knel”.

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen.
Na het afsluiten van ons vorige project (eind 2017) hebben we als gemeente gekozen om ons de komende jaren in te zetten voor het ZWO-project “Kinderen in de knel”.
Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
In 2018 hebben wij ons, als ZWO-groep, gericht op de informatie over de hulp die in Oeganda gegeven wordt.
Veel informatie hebben we gedeeld met de gemeente over de hulp aan straatkinderen. Partners van KIA werken aan opvang, terugkeer naar huis en onderwijs.
Met een mooi geldbedrag, bijeen gebracht door kleinschalige acties en een aantal collectes, hebben wij als Petrakerk een bijdrage aan die hulp kunnen geven.
In januari 2019 hebben we een nieuwe thermometer opgehangen zodat we ook dit jaar weer kunnen zien hoeveel geld we bij elkaar brengen.
Dit jaar is de informatie die we met de gemeente delen gericht op het werk van KIA in India.
De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Zij lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting.
Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden.
Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen.
SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.
Met onze kleinschalige acties en collectes hopen we, als kleine Petrakerkgemeente, een groot verschil te kunnen maken voor kinderen in de knel.
Op de website zult u steeds weer nieuwe informatie over ons project vinden.Janny Wielaard ,voorzitter diaconie:
diaconie@gereformeerdekerkheinenoord.nl

Jane Bot ,secretaris van de diaconie: 
diaconieZWO@gereformeerdekerkheinenoord.nl


 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.