PKN
  » Kerkdiensten 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
zo 4 okt 2020  om 10.00 uur !!!!
Voorganger: Mevrouw C.E. Bakker te Sommelsdijk
Eredienst

KORTE ORDE VAN DIENST 4 OKTOBER 2020  HEINENOORD, PETRAKERK

Israëlzondag
Thema: Kies voor het leven

Aanvangslied: Opwekking 733 Tienduizend redenen
https://www.youtube.com/watch?v=SCWXzaVHXck

Votum en groet

Klein Gloria (gespeeld zonder verdere aankondiging)
 

Inleiding op de dienst

(plaatje 1)

 

Psalm 122 gespeeld en gesproken:

                   Kort inleidend orgelspel op deze Psalm             

Lezen: Psalm 122

Orgelkoraal/variatie op Psalm 122

Gebed om ontferming: smeekgebed voor Rosj Hasjana (Grote Verzoendag)

Lied 305 : Alle eer en alle glorie
https://www.youtube.com/watch?v=ut13picV3mI

Verhaal over Mozes Maimonides: Kies voor het leven
(plaatje 2)

Lied 193 Evang.Liedbundel: De levende God zij eeuwig eer
Orgelspel + tekst op de beamer (1, 6 en 7)

Gebed

Schriftlezing   : Deuteronomium 30 : 11 – 20 (lector)

Lied 316 : Het woord dat u ten leven riep 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=DBlNfxL68M4 (Lied 316 : 1 en 4)
of https://www.youtube.com/watch?v=L-w4riOtWXg (Lied 316)
of https://www.youtube.com/watch?v=kfE8cX0d4MY Lied 316 : 1 en 4)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 827: Mensen wij zijn geroepen om te leven
https://www.youtube.com/watch?v=8fVhorA1gLg (Lied 827 : 1)

Geloofsbelijdenis gesproken (tekst op de beamer)

Gebeden

Slotlied: Door de wereld gaat een woord,  Lied 802 : 1, 3, 4 en 6
https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo

Heenzending en zegen
(afgesloten met Lied 415 : 3)

Collecte bij de uitgang
 

terug
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.