Adventstijd 2022

Adventstijd 2022
Advent is de vier weken durende voorbereiding op het Kerstfeest. 'Advent' betekent in het Latijn 'komst' en in het kerkelijk Latijn: uitzien naar die komst, met verwachting en verlangen. We beginnen dus aan een hoopvolle tijd. Christenen zien hoopvol uit naar de komst van Christus, we zijn 'hoopvol wachtend op de komst van de Heer'. Bernardus van Clairvaux, die Middeleeuwse kerkvader, heeft erop gewezen dat het hierbij niet alleen gaat om de geboorte van het kerstkind, de komst van Jezus Christus in zwakheid, maar evenzeer de komst van Christus in ons eigen leven nu, in geestkracht en genade en ook om de verwachte wederkomst van Christus in heerlijkheid bij de voltooiing van de schepping. Het gaat om de drievoudige komst van Christus in verleden, heden en toekomst.
terug