PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India
ZWO-nieuws. Januari 2019.


Ook in 2019 blijven we, als Petrakerk-gemeente de acties van “Kinderen in de knel” steunen.

In 2018 hebben  we informatie gegeven van de hulpacties in Oeganda.
Dit jaar zullen we u informeren over het werk dat gedaan wordt in India.
Hieronder de eerste aflevering:

Interview met directeur Aloysius

Dhr. Aloysius is oprichter en directeur van Save sinds 1993. Hij groeide zelf op in de buurt van Tirupur. Op jonge leeftijd werd hij al geraakt door het leed van werkende kinderen en kwam hij daartegen in opstand in de staat Tamil Nadu. Toen hij hoorde over de problemen van kinderarbeid in de textielindustrie verhuisde hij naar Tirupur en richtte hij daar de organisatie Save op.Waarom nemen textielbedrijven kinderen in dienst?
Zowel werkgevers als werknemers zien werk in de textielindustrie niet als belastend voor kinderen. Het is immers niet zo zwaar als werken in een steenfabriek. De kinderen worden ingezet bij lichter werk, dat goed gedaan kan worden door kleine vingers. Kinderen maken vaak lange uren. Ze zijn daarmee hele goedkope aantrekkelijk arbeidskrachten.
Hoe zit het met meisjes in de textielindustrie?
Meisjes zijn extra kwetsbaar, omdat ze soms lastig gevallen worden door mannelijke werkers. Ze kunnen makkelijk misbruikt worden. Ze maken vaak lange werkuren. Er wordt geen rekening gehouden met hun gezondheid, ook niet als ze bijvoorbeeld ongesteld zijn. Ze hebben vaak weinig mogelijkheden voor hygiëne. Ze belasten hun ogen vaak te veel, waardoor ze hoofdpijn krijgen. Ze worden zwak door gebrek aan goede voeding. Oudere vrouwen hebben vaak gezondheidsproblemen en lopen een hoger risico om kanker te krijgen.
Welke veranderingen heeft u de afgelopen jaren gezien? 
De afgelopen twintig jaar is kinderarbeid in Tirupur afgenomen, maar recent zie ik weer een kleine toename, sinds er meer arbeiders vanuit de noordelijke staten van India naar Tirupur komen.
Waarom werken deze kinderen?
Bij mensen van onze eigen staat Tamil Nadu komt kinderarbeid steeds minder voor. Het komt vooral voor bij kinderen van migranten, die van andere staten komen en niet de benodigde vaardigheden hebben. De werkgevers betalen hen zulke lage lonen dat zij er niet van rond kunnen komen en hun kinderen wel mee moeten werken. Zij komen van arme staten in India zoals Bihar, Orissa, West-Bengalen en Assam.
Wat houdt het nieuw initiatief “Kinderarbeid-vrije zones” in?
Met dit initiatief mikken we op regio’s waar veel migranten wonen. Met behulp van comités , vrijwilligers en onze staf gaan we van deur tot deur, van straat tot straat om te praten met mensen en kinderen op te sporen die niet naar school gaan. We overtuigen de ouders en de kinderen van het belang van onderwijs. Ons doel is dat alle kinderen in deze regio’s naar school gaan en niet gaan werken in fabrieken.
Hoe redden kinderen met een leerachterstand het op school?
Om deze kinderen te helpen bieden we overbruggingsonderwijs: alternatieve leercentra. De kinderen volgen eerst een jaar dit soort onderwijs, waar leren leuk is. We gebruiken daarbij een speciale leermethode waarbij kinderen spelenderwijs leren lezen, schrijven en rekenen. Ook gaan ze op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen. Dan schrijven we hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Onze vrijwilligers blijven hen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.
Worden deze kinderen geaccepteerd door leerkrachten en medeleerlingen?
In het verleden hadden veel leerkrachten een negatieve houding ten opzichte van deze kinderen. De onderwijsmethode sloot helemaal niet aan bij het leervermogen van deze kinderen. Inmiddels is er veel veranderd in het onderwijs in India en sluit het beter aan. Het is nu dus makkelijker voor kinderen om in het reguliere onderwijs te passen en daar geaccepteerd te worden.

We hanteren een stap-voor-stap-benadering: eerst halen we kinderen weg uit de fabrieken, dan volgen ze ons aangepast onderwijs, daarna kunnen ze naar het reguliere onderwijs en uiteindelijk kunnen ze aan de slag in de samenleving. Zo bieden we deze kinderen een betere toekomst.


 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.