PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019 Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019
Op de gemeenteavond van 11 april is de toekomst van de Petrakerk besproken.
Omdat we graag iedereen willen informeren over wat er besproken is, kunt u hieronder de inleiding lezen van de voorzitter op de gemeenteavond.

Vanavond willen wij over de toekomst van onze Petrakerk nadenken.
Dit hebben we een aantal jaren geleden ook al gedaan en aan de hand van een terugblik willen wij laten zien hoe de situatie nu is.

We beginnen met een terugblik op de gemeenteavonden van 2016 en 2017 waarop wij de toekomst van onze kerk al eerder besproken hebben.

In 2018 is er een commissie gemeenteontwikkeling opgericht, naar aanleiding van het bezoek van Matthijs Vlaardingenbroek op die gemeenteavond. Hieruit bleek hoe betrokken wij als kleine gemeente met elkaar zijn.

Daarnaast hebben wij als kerkenraad en College van Kerkrentmeesters ons laten voorlichten door dhr. Oosterwijk van het CCBB( classicale college voor de behandeling van beheerszaken) over de mogelijkheden die er zijn om onze gemeente in stand te kunnen houden.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er in feite 2 opties zijn:
1) Doorgaan zoals we nu doen.
2) Aansluiting zoeken bij een andere gemeente.

Als we doorgaan zoals we nu doen, wat zijn dan de mogelijkheden en tot wanneer kunnen we dan nog bestaan?
De invulling van het praktische gedeelte, om door te gaan zoals we nu doen, heeft veel opties waarover wij als kerkenraad al vaak nagedacht hebben en die wij hier met u willen delen.
  • Schuiven in de taken van Pauline en Elzo, maar we moeten wel oppassen dat de verantwoording niet bij een te klein aantal mensen komt te liggen.
  • Een “pool” maken van mensen voor het invullen van de ambten. Dan zouden we de taken meer “projectmatig” kunnen verdelen waardoor je niet direct 4 jaar heel veel werk op je bordje krijgt. Je zult dan wel moeten uitzoeken wie er “juridisch” verantwoordelijk zijn voor de gemeente.
  • We zullen bij onszelf moeten nagaan welke taken behouden moeten blijven en welke eventueel afgestoten kunnen worden.
  • Wil je b.v. elke zondag diensten blijven houden of 1x per 2 weken/ moeten er altijd 2 ouderlingen en 2 diakenen in de dienst aanwezig zijn/ stoppen met evangelisatiecommissie enz.
  • Wat zou er in jouw optiek minder/ anders kunnen. (b.v. kerkdiensten/ VEE 1x per 2 maanden of alleen nog maar een website enz.)

Ongetwijfeld zijn er nog meer opties die we samen met u willen onderzoeken. Maar het allergrootste struikelblok bij doorgaan zoals we nu doen, wordt het invullen van de ambten!!

Op dit moment hebben wij minder dan 200 leden, waarvan er nog rond de 40 mensen actief een taak vervullen. Van deze 40 leden ligt de gemiddelde leeftijd boven de 60 jaar. Dit najaar wil Margriet als scriba stoppen en Janny als voorzitter van de diaconie. U snapt wel dat het lastig wordt om de ambten nog in te vullen.

De 2e optie is aansluiting zoeken bij een andere gemeente.  Welke gemeente zou dan onze voorkeur hebben?
 
Inmiddels is er ook een afspraak gemaakt met dominee van der Maas van de Classis Delta om onze problematiek te bespreken. Deze afspraak zal plaatsvinden op 6 mei met de kerkenraad en de CVK.
 
Wij als kerkenraad en CVK zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar op deze vragen vanavond geen pasklaar antwoord hebben, maar u begrijpt vast de ernst van deze situatie.


 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.