PKN
  » Van de hand van onze predikant 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Februari 2020 Februari 2020
Een terugblik
We mogen terugzien op een mooi en stemmig afscheid van het koor Samen op Weg op de allereerste zondag van het nieuwe jaar. Na zevenenveertig jaar was het moment gekomen om het koor te ontbinden. Nog eenmaal mochten we, voor hen in eigen huis, genieten van hun zangkunst en de bevlogenheid waarmee gezongen werd. Een afscheid als dit heeft altijd iets dubbels: enerzijds mag voluit worden gezegd dat het mooi is geweest, en mooi is dan ook echt mooi, en anderzijds doet afscheid natuurlijk ook pijn. Die gemengde gevoelens waren er ook deze morgen. Het was echter heel passend dat juist in een dienst in eigen huis het jarenlange samen zingen zo tot een afronding mocht komen. Dat alle warme herinneringen nog maar lang zullen mogen blijven.

In Memoriam
Op 13 december overleed in de leeftijd van 92 jaar, Cornelia van Prooijen, voor velen Corrie. Zij heeft een lang en rijk leven mogen hebben in de zorgzaamheid voor haar dierbaren. Altijd stond ze klaar voor eenieder die op haar pad kwam. Daarin was ze zorgzaam en vasthoudend. Tegelijkertijd wist ze ook heel goed wat ze wilde en wat ze niet wilde en was ook daarin vasthoudend. Over haar geloof sprak ze eigenlijk weinig maar het was voor haar wel degelijk een zeer levende realiteit. Vanuit die innerlijke bezieling heeft ze in haar leven velen aangekeken en geholpen. Daarom meende ze ook dat een levend geloof betekent dat dat geloof ook te zien moest zijn in je concrete daden. Mede daarom, omdat dat zo bij haar paste, hebben we in de dienst woorden van de apostel Jacobus gelezen die daar ook over gaan. Haar diepste bezieling wilde ze handen en voeten geven in de omgang met de mensen om haar heen. Ze wilde zorgen voor iedereen, maar daardoor zorgde ze wel eens het minst goed voor zichzelf. En dat mag een compliment zijn. In de laatste periode verlangde ze er meer en meer naar om thuis te komen bij God en haar aardse leven af te leggen. Uiteindelijk heeft ze zo ook daadwerkelijk thuis mogen komen bij haar Hemelse Vader. Gedenken wij haar in warme genegenheid.


In Memoriam
In de tijd van kerstmis is volkomen onverwacht van ons heengegaan, Barbara de Jong – Boer, in de leeftijd van 77 jaar. Voor haar dierbaren betekende haar plotselinge heengaan veel verdriet en verslagenheid. Barry mocht de spil zijn van een warm en hecht gezin, waarin oprechte aandacht en genegenheid voor elkaar voorop stonden. Ook zelf was ze afkomstig uit een groot gezin. Dat betekende dat ze van haar jeugd af aan al had geleerd om stevig aan te pakken. En dat heeft ze ook in haar latere leven altijd gedaan. Jarenlang heeft ze aan de Goidschalksoordsedijk gewoond, samen met haar dierbaren. Maar ook toen haar kinderen waren uitgevlogen en ook toen in 1995 haar echtgenoot Henk overleed bleef ze haar vertrouwde plekje daar aan de dijk trouw. Daar heb ik haar meer dan eens mogen spreken. Altijd viel me op met hoeveel liefde ze over haar dierbaren sprak, maar ook kwam daar natuurlijk het gemis van haar dierbare echtgenoot ter sprake. Vanuit haar geloof wilde ze haar kinderen voorleven om het goede voor anderen te doen en oog voor die anderen te hebben in wat ze juist in hun situatie nodig hebben. Ook heeft ze veel betekend voor onze geloofsgemeenschap in de verschillende activiteiten die ze ontplooide. Zo had ze aandacht voor iedereen die op haar pad kwam. Haar geloof was voor haar een dragende kracht in haar leven en ze wist zich geborgen in de nabijheid van de Eeuwige God. In dat volle vertrouwen mocht ze bij de dankdienst voor haar leven uit handen worden gegeven aan de Levende God die ook voor haar een plaats heeft bereid in zijn land van louter licht. Gedenken wij ook haar in warme genegenheid.
Een heel hartelijke groet aan u en jullie allen.      Ds. Elzo Bijl
 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.