PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
. .
Her-ingebruikneming van het kerkgebouw
Het gebouw wordt vanaf 5 juli 2020 weer in gebruik genomen voor zondagse kerkdiensten van de eigen gemeente.  De ingebruikname duurt zolang dit door de overheid is toegestaan.
Er wordt per zondag één dienst gehouden.
De aanvangstijd, volgens de gebruikelijke wintertijdsregeling, is 10.00 u. 

Ten behoeve van deze diensten worden de volgende ruimten van het gebouw benut:
 1. Kerkzaal,  2. Consistorie,  3. Entree, 8. Toiletten (alleen de mindervaliden toiletruimte)
Alle andere in de omschrijving van het gebouw genoemde ruimten, inclusief het heren en dames toilet en de garderobe, zijn gedurende de kerkdiensten buiten gebruik gesteld en zo mogelijk afgesloten.  
Tijdens de dienst aanwezige functionarissen :
 • Voorganger / predikant
 • Ouderling van dienst
 • Diaken van dienst
 • Lector van dienst
 • Organist van dienst
 • 2 leden van het kostersteam
 • 2 leden van het beamerteam
Het consistorie gebed wordt voor aanvang van de dienst gehouden in de consistorie.

Zingen
Vanwege besmettingsgevaar wordt conform de instructies van het RIVM tijdens de dienst niet gezongen.

Situatieomschrijving van de kerkzaal:
De kerkzaal heeft één brede toegangsdeur en 16 doorlopende niet verplaatsbare zitbanken.
De kerkzaal heeft voorin een podium met een eigen toegangsdeur, een vaste kansel voor de predikant en een liturgietafel t.b.v. de lector en ouderling van dienst.
De zitbanken in de kerkzaal zijn verdeeld in 2 blokken gescheiden door een 2m breed gangpad.  Aan weerszijde van de zitbanken bevindt zich een 2m breed van voor naar achter doorlopend gangpad.
De minimaal vereiste 1,5m onderlinge afstand tussen de kerkgangers in de kerkzaal wordt als volgt gerealiseerd:
 • De zitbanken zijn om en om buiten gebruik gesteld.
 • De buitengebruik gestelde zitbanken zijn voorzien van een sticker.
 • Over de kerkzaal verspreid zijn 8 zitbanken beschikbaar voor de kerkdienst.
 • De beschikbare zitbanken zijn opgedeeld in 17 zitplaatslocaties met een breedte van 0,5m. Deze zitplaatslocaties zijn op de rugleuning gemarkeerd d.m.v. gele plakband stroken.
 • Huisgenoten kunnen plaatsnemen op naast elkaar gelegen zitplaatslocaties.
 • Alle anderen dienen 1,5m afstand tot hun buurman of – vrouw in acht te nemen.
Dit komt overeen met een tussenruimte van 3 gemarkeerde zitplaatslocaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Per zitbank wordt gemiddeld plaats geboden aan 8 kerkgangers.
 • Het maximaal aantal toe te laten personen per kerkdienst bedraagt 66 personen.
(8x8=64 zitplaatsen in de kerkzaal, plus predikant (op de kansel) en de organist (op het orgel) 
Dit is ruim voldoende voor een reguliere zondagse kerkdienst plus eventuele onverwachte gastbezoekers.
Looproute en procedure bij binnenkomst en vertrek.
-      Het toegangspad van de straat naar de hoofdingang van het kerkgebouw is voorzien van 1,5m afstandsmarkeringen.
-      De looproute van de hoofdingang door de hal naar de deur van de kerkzaal eveneens.
-      Zowel de hoofdingangsdeur van het gebouw als de toegangsdeur van de kerkzaal zijn vanaf 9 uur, een half uur voor aanvang van de dienst, geopend.

De kosters zijn verantwoordelijk voor een ordelijk verloop bij het binnengaan en verlaten van de kerk. Bij iedere dienst zijn 2 dienstdoende kosters aanwezig. 

Taken van de koster bij de hoofdingang :
 • Binnenkomende kerkgangers te verwelkomen en te vragen naar hun gezondheid. Bent u verkouden heeft u koorts?  Bij twijfel mag de kerk niet betreden worden.
 • Ieder binnenkomende kerkganger de handen te laten desinfecteren met handgel.
 • Iedere binnenkomende kerkganger te registreren op een presentielijst.  
 • Er op toe te zien dat het maximum aantal van 66 kerkgangers per kerkdienst niet wordt overschreden
De taak van de koster bij de toegangsdeur van de kerkzaal is toe te zien op het in acht nemen van de volgende procedure :  
 • De zitplaatsen worden op volgorde van binnenkomst van voor naar achter ingenomen, te beginnen in het midden van de voorste bank, tot de beschikbare plaatsen naar beide zijkanten toe bezet zijn.
 • Vervolgens de 2e beschikbare bank daarachter enz.  
 • Kerkgangers met een verminderde mobiliteit worden in de gelegenheid gesteld aan een buitenrand van een bank plaats te nemen.
 • De laatste bank van het voorste bankenblok doet dienst als reservebank en wordt pas in gebruik genomen als de 7 andere beschikbare banken vol zijn. Zo blijft het gangpad tussen de 2 bankenblokken tot vlak voor aanvang van de dienst beschikbaar als veilige looproute.
Het uitgaan van de kerk
-      Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers, met inachtneming van de 1,5m regel, bank na bank het kerkgebouw. Te beginnen bij de achterste bank.
-      Er worden geen handen geschud.
-      De looproute is omgekeerd als die bij binnenkomst.
-      Het kerkgebouw wordt afgesloten door de dienstdoende kosters.

Collecteren
-      In de hal bevindt zich een standaard met daarin een drietal collectezakken. Tijdens het uitgaan van de kerk kan hierin collecte-geld of -coupons gedeponeerd worden.
-      Na de collecte worden de collectezakken door de dienstdoende diaken verzameld, gedurende  1 week elders opgeslagen en pas de volgende zondag geleegd en geteld.

Hygiëne / Gebouw-ventilatie
-      Voorafgaand aan de dienst wordt door de kosters zowel de kansel, de lessenaar op de liturgietafel, alsmede het bedieningsconsole van het beamerteam gedesinfecteerd.
-      Het orgel wordt, waar noodzakelijk, door de organist van dienst  gedesinfecteerd.
-      In de entree/hal staat bij binnenkomst desinfecterende hand-gel ter beschikking.
-      In de toiletruimte staan reinigingsmiddelen ter beschikking om na ieder toiletgebruik de handen te kunnen wassen en het toilet te desinfecteren.
-      Het desinfecteren van alle tijdens de dienst gebruikte zaken en ruimtes wordt in de loop van     de week uitgevoerd door het schoonmaak-team van dienst.
-       De bovenvensters aan weerzijden van de kerkzaal worden de avond voor de dienst geopend en blijven tijdens de dienst geopend waardoor voldoende ventilatie gewaarborgd is.

Uitnodigingsbeleid / registratie kerkbezoekers:
De leden worden in de week voorafgaande aan de eerste kerkdienst op 5 juli collectief als volgt uitgenodigd:
 • Via de wekelijkse nieuwsbrief – verspreid per email of rondgebracht in gedrukte vorm aan leden zonder internetverbinding.
 • Via de site : www. gereformeerdekerkheinenoord.nl.

Bij aanvang van iedere kerkdienst wordt bij binnenkomst een presentielijst bijgehouden. Deze lijsten worden bewaard zolang de noodverordening van kracht is. De lijsten kunnen desgevraagd (en uitsluitend) aan het RIVM ter beschikking gesteld worden. De presentielijsten worden definitief vernietigd na afloop van de noodverordening.
Publicatie
Dit gebruiksplan wordt als volgt gepubliceerd:
 • Als samenvatting In de wekelijkse Nieuwsbrief voorgaande aan de eerste kerkdienst.
 • Als volledige tekst ter inzage in de hal van de kerk opgeprikt aan het mededelingen bord.
 • Via de site www.gereformeerdekerkheinenoord.nl
Evaluatie
Dit gebruiksplan zal door de kosters in samenwerking met het college van kerkrentmeesters met regelmaat worden geëvalueerd. Eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen aan dit plan worden met de leden van de gemeente gecommuniceerd volgens bovenstaande publicatie route.  
Instructies voor bijzondere bijeenkomsten zoals avondmaalsvieringen, doopdiensten, begrafenissen worden per gebeurtenis opgemaakt en conform bovenstaande publicatie instructie gecommuniceerd.    
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
 1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.