. .
Her-ingebruikneming van het kerkgebouw
Het gebouw wordt vanaf 5 juli 2020 weer in gebruik genomen voor zondagse kerkdiensten van de eigen gemeente.  De ingebruikname duurt zolang dit door de overheid is toegestaan.
Er wordt per zondag één dienst gehouden.
De aanvangstijd, volgens de gebruikelijke wintertijdsregeling, is 10.00 u. 

Ten behoeve van deze diensten worden de volgende ruimten van het gebouw benut:
 1. Kerkzaal,  2. Consistorie,  3. Entree, 8. Toiletten (alleen de mindervaliden toiletruimte)
Alle andere in de omschrijving van het gebouw genoemde ruimten, inclusief het heren en dames toilet en de garderobe, zijn gedurende de kerkdiensten buiten gebruik gesteld en zo mogelijk afgesloten.  
Tijdens de dienst aanwezige functionarissen :
 • Voorganger / predikant
 • Ouderling van dienst
 • Diaken van dienst
 • Lector van dienst
 • Organist van dienst
 • 2 leden van het kostersteam
 • 2 leden van het beamerteam
Het consistorie gebed wordt voor aanvang van de dienst gehouden in de consistorie.

Zingen
Vanwege besmettingsgevaar wordt conform de instructies van het RIVM tijdens de dienst niet gezongen.

Situatieomschrijving van de kerkzaal:
De kerkzaal heeft één brede toegangsdeur en 16 doorlopende niet verplaatsbare zitbanken.
De kerkzaal heeft voorin een podium met een eigen toegangsdeur, een vaste kansel voor de predikant en een liturgietafel t.b.v. de lector en ouderling van dienst.
De zitbanken in de kerkzaal zijn verdeeld in 2 blokken gescheiden door een 2m breed gangpad.  Aan weerszijde van de zitbanken bevindt zich een 2m breed van voor naar achter doorlopend gangpad.
De minimaal vereiste 1,5m onderlinge afstand tussen de kerkgangers in de kerkzaal wordt als volgt gerealiseerd:
 • De zitbanken zijn om en om buiten gebruik gesteld.
 • De buitengebruik gestelde zitbanken zijn voorzien van een sticker.
 • Over de kerkzaal verspreid zijn 8 zitbanken beschikbaar voor de kerkdienst.
 • De beschikbare zitbanken zijn opgedeeld in 17 zitplaatslocaties met een breedte van 0,5m. Deze zitplaatslocaties zijn op de rugleuning gemarkeerd d.m.v. gele plakband stroken.
 • Huisgenoten kunnen plaatsnemen op naast elkaar gelegen zitplaatslocaties.
 • Alle anderen dienen 1,5m afstand tot hun buurman of – vrouw in acht te nemen.
Dit komt overeen met een tussenruimte van 3 gemarkeerde zitplaatslocaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Per zitbank wordt gemiddeld plaats geboden aan 8 kerkgangers.
 • Het maximaal aantal toe te laten personen per kerkdienst bedraagt 66 personen.
(8x8=64 zitplaatsen in de kerkzaal, plus predikant (op de kansel) en de organist (op het orgel) 
Dit is ruim voldoende voor een reguliere zondagse kerkdienst plus eventuele onverwachte gastbezoekers.
Looproute en procedure bij binnenkomst en vertrek.
-      Het toegangspad van de straat naar de hoofdingang van het kerkgebouw is voorzien van 1,5m afstandsmarkeringen.
-      De looproute van de hoofdingang door de hal naar de deur van de kerkzaal eveneens.
-      Zowel de hoofdingangsdeur van het gebouw als de toegangsdeur van de kerkzaal zijn vanaf 9 uur, een half uur voor aanvang van de dienst, geopend.

De kosters zijn verantwoordelijk voor een ordelijk verloop bij het binnengaan en verlaten van de kerk. Bij iedere dienst zijn 2 dienstdoende kosters aanwezig. 

Taken van de koster bij de hoofdingang :
 • Binnenkomende kerkgangers te verwelkomen en te vragen naar hun gezondheid. Bent u verkouden heeft u koorts?  Bij twijfel mag de kerk niet betreden worden.
 • Ieder binnenkomende kerkganger de handen te laten desinfecteren met handgel.
 • Iedere binnenkomende kerkganger te registreren op een presentielijst.  
 • Er op toe te zien dat het maximum aantal van 66 kerkgangers per kerkdienst niet wordt overschreden
De taak van de koster bij de toegangsdeur van de kerkzaal is toe te zien op het in acht nemen van de volgende procedure :  
 • De zitplaatsen worden op volgorde van binnenkomst van voor naar achter ingenomen, te beginnen in het midden van de voorste bank, tot de beschikbare plaatsen naar beide zijkanten toe bezet zijn.
 • Vervolgens de 2e beschikbare bank daarachter enz.  
 • Kerkgangers met een verminderde mobiliteit worden in de gelegenheid gesteld aan een buitenrand van een bank plaats te nemen.
 • De laatste bank van het voorste bankenblok doet dienst als reservebank en wordt pas in gebruik genomen als de 7 andere beschikbare banken vol zijn. Zo blijft het gangpad tussen de 2 bankenblokken tot vlak voor aanvang van de dienst beschikbaar als veilige looproute.
Het uitgaan van de kerk
-      Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers, met inachtneming van de 1,5m regel, bank na bank het kerkgebouw. Te beginnen bij de achterste bank.
-      Er worden geen handen geschud.
-      De looproute is omgekeerd als die bij binnenkomst.
-      Het kerkgebouw wordt afgesloten door de dienstdoende kosters.

Collecteren
-      In de hal bevindt zich een standaard met daarin een drietal collectezakken. Tijdens het uitgaan van de kerk kan hierin collecte-geld of -coupons gedeponeerd worden.
-      Na de collecte worden de collectezakken door de dienstdoende diaken verzameld, gedurende  1 week elders opgeslagen en pas de volgende zondag geleegd en geteld.

Hygiëne / Gebouw-ventilatie
-      Voorafgaand aan de dienst wordt door de kosters zowel de kansel, de lessenaar op de liturgietafel, alsmede het bedieningsconsole van het beamerteam gedesinfecteerd.
-      Het orgel wordt, waar noodzakelijk, door de organist van dienst  gedesinfecteerd.
-      In de entree/hal staat bij binnenkomst desinfecterende hand-gel ter beschikking.
-      In de toiletruimte staan reinigingsmiddelen ter beschikking om na ieder toiletgebruik de handen te kunnen wassen en het toilet te desinfecteren.
-      Het desinfecteren van alle tijdens de dienst gebruikte zaken en ruimtes wordt in de loop van     de week uitgevoerd door het schoonmaak-team van dienst.
-       De bovenvensters aan weerzijden van de kerkzaal worden de avond voor de dienst geopend en blijven tijdens de dienst geopend waardoor voldoende ventilatie gewaarborgd is.

Uitnodigingsbeleid / registratie kerkbezoekers:
De leden worden in de week voorafgaande aan de eerste kerkdienst op 5 juli collectief als volgt uitgenodigd:
 • Via de wekelijkse nieuwsbrief – verspreid per email of rondgebracht in gedrukte vorm aan leden zonder internetverbinding.
 • Via de site : www. gereformeerdekerkheinenoord.nl.

Bij aanvang van iedere kerkdienst wordt bij binnenkomst een presentielijst bijgehouden. Deze lijsten worden bewaard zolang de noodverordening van kracht is. De lijsten kunnen desgevraagd (en uitsluitend) aan het RIVM ter beschikking gesteld worden. De presentielijsten worden definitief vernietigd na afloop van de noodverordening.
Publicatie
Dit gebruiksplan wordt als volgt gepubliceerd:
 • Als samenvatting In de wekelijkse Nieuwsbrief voorgaande aan de eerste kerkdienst.
 • Als volledige tekst ter inzage in de hal van de kerk opgeprikt aan het mededelingen bord.
 • Via de site www.gereformeerdekerkheinenoord.nl
Evaluatie
Dit gebruiksplan zal door de kosters in samenwerking met het college van kerkrentmeesters met regelmaat worden geëvalueerd. Eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen aan dit plan worden met de leden van de gemeente gecommuniceerd volgens bovenstaande publicatie route.  
Instructies voor bijzondere bijeenkomsten zoals avondmaalsvieringen, doopdiensten, begrafenissen worden per gebeurtenis opgemaakt en conform bovenstaande publicatie instructie gecommuniceerd.    
terug