PKN
  » Van de hand van onze predikant 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Vanuit Zuidzijde Vanuit Zuidzijde


Vanuit Zuidzijde     
                                                                                                              

We zijn door de coronacrisis allemaal terecht gekomen in een situatie die voor ons nieuw en onbekend is. Dat betekent nogal wat voor iedereen. Behalve dat het ons alledaagse leven bijna geheel tot een soort van stilstand brengt, komen bij velen ook de diepere vragen over het leven naar boven. Want ook de schrijnende beelden en verhalen van wat er zich in ziekenhuizen allemaal afspeelt staat zeer velen heel erg duidelijk voor ogen. Behalve teleurstelling dat veel voorgenomen activiteiten moesten worden afgelast is er onzekerheid en nogal eens ook angst. En ook worden mensen zo geconfronteerd met hun eigen eindigheid. Dan wordt er dus heel wat losgewoeld aan gedachten en gevoelens.  

En juist in deze periode valt het belangrijkste feest dat we als christenen mogen vieren: Pasen, de opstanding van Jezus Christus. Juist nu worden we er mogelijk ook bij bepaald dat dat grote gebeuren van Pasen niet los te koop is van de weg naar Paasmorgen toe. En dat is geen weg die over rozen gaat, maar een weg die gaat door het diepe dal van de angst en de verlatenheid die Jezus moet hebben doorstaan. Er is diep nagedacht over hoe juist in deze situatie voor ons als geloofsgemeenschap van de Petrakerk dit besef van de weg die Jezus is gegaan het meest vruchtbaar zou kunnen worden verbonden met de weg die wij zelf hebben te gaan in deze dagen van crisis en afstand houden van elkaar. In vele kerken is in de Stille Week en Paasmorgen gekozen voor online-diensten met beeld en geluid. In de Petrakerk ontbreekt het ons aan de technische mogelijkheden van beeld dat bij mensen thuis gevolgd kan worden. De diensten in de Stille Week en Paasmorgen zouden bij ons alleen een soort radio-uitzending kunnen zijn. We hebben ons als kerkleiding erg afgevraagd of dat wel voldoende recht zou doen aan de pastorale nabijheid en het gevoel van saamhorigheid. En die twee zijn juist datgene waar deze ongebruikelijke tijd om vraagt, voor heel onze geloofsgemeenschap. Daarom hebben we als kerkraad een radicaal besluit genomen om de pastorale nabijheid en het gevoel van saamhorigheid gestalte te willen geven op de wijze waarop de eerste apostelen het ook hebben gedaan: Door middel van een pastorale rondzendbrief. Er zullen in de stille week en op Paasmorgen dus geen diensten in de Petrakerk zijn.
In de Stille Week zult u daarom wel voor de Witte Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paaswake op stille zaterdag en voor de Paasmorgen in een verzameld boekwerkje een korte meditatie en een gebed ontvangen dat u gaandeweg de Stille Week zult kunnen gebruiken. U kunt het in handen nemen en er in alle rust bij stilstaan in de tijd die u er zelf voor wilt kiezen, en zo evengoed toch verbonden zijn met de geloofsgemeenschap van de Petrakerk, omdat wij allemaal ons bij deze woorden en gedachten mogen bepalen. Wel is het zo dat u, mits u Internet heeft, aanstaande zondag 5 april en op beloken Pasen, de zondag na Paaszondag, af zult kunnen stemmen op de Hoeksteenkerk in Numansdorp, omdat ik op die zondagen wel in een online-dienst met beeld en geluid mag voorgaan. Natuurlijk kunt u ook, wanneer u maar wilt, allerlei verschillende diensten opzoeken op Internet. Ook voor mijzelf is het de allereerste keer dat ik in de stille week en op Paasmorgen niet zal voorgaan in een dienst en dat voelt ook voor mij persoonlijk heel onwerkelijk en pijnlijk. Tegelijkertijd is de pastorale rondzendbrief in onze concrete situatie naar ons idee het beste medium voor dat besef van verbondenheid en nabijheid. Moge de ontferming en nabijheid van de eeuwige God, die zich in Jezus aan ons bekend heeft gemaakt, zich ook zo aan ons allemaal laten kennen.
 
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.