De stilte zingt u toe o Here. De stilte zingt u toe o Here.
Een gebed bij psalm 61: 1
"De stilte zingt U toe, o Here..."

Here God

Als de dingen en de stemmen van de mensen rondom ons stilvallen.
Als het gedwongen afgezonderd zijn ons te machtig zou kunnen worden.
Leer ons dan in uw stille aanwezigheid dat ook wij ons mogen oefenen in de stilte waarin U aanwezig bent. Doe ons oefenen in zwijgen en geef ons de moed om stil te zijn en het in die stilte uit te houden.
Spreekt U in die stilte tot ons, opdat wij daarna, als de tijd daarvoor rijp is, voor anderen weer de juiste woorden mogen vinden.
Help ons om niet onze krachten te verspillen en in rust te zijn als dat nodig is. Bevrijd ons van de drang tot drukte en bedrijvigheid. 
Laat het landschap van ons leven, juist nu wij worden stilgezet, oplichten en diepte krijgen door de stilte waarin we Uw stem tot ons mogen laten doordringen.

Amen

De stilte zingt u toe o Here
 
 
"De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in Trouw "De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in TrouwDe stem van Dietrich Bonhoeffer, die vandaag 75 jaar geleden stierf, reikt almaar verder. Zowel liberale als behoudende gelovigen voelen zich aangesproken. 

Stevo Akkerman

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij werd ­opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg, en zijn aanzet tot een eigen theologie heeft hij niet kunnen afronden. Toch is zijn invloed op het christelijke denken, en zeker ook op het denken van christenen, ongehoord groot – nog steeds. De man die ‘de theoloog van het verzet’ wordt genoemd, blijft mensen van zeer uiteenlopende achtergrond aanspreken, soms zo zeer dat je je ­afvraagt hoe het mogelijk is dat zij zich, bij al hun verschillen, herkennen in één en dezelfde persoon.

Vraag aan theoloog Edward van ’t Slot, voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer Werkgezelschap, waar die wonderlijk oecumenische waardering vandaan komt, en hij wijst allereerst op de ‘breedte’ in Bonhoeffers werk: “Grote vroomheid naast openheid voor nieuwe begrippen en de bereidheid vanzelfsprekendheden op te geven”.

Vervolgens is er het gegeven dat Bonhoeffer niet in een hokje is te plaatsen; hij gaat op eigen wijze voorbij aan wat wij nu conservatief en progressief zouden noemen. “Hij noemde zichzelf in een van zijn brieven een moderne theoloog, die ook nog een en ander van het liberalisme had meegekregen. Hij kwam uit de liberale theologische hoek, wat niet helemaal hetzelfde is als de vrijzinnigheid in Nederland. Iemand die niet gemakkelijk in een hokje is te vangen. De Schrift volledig serieus nemen – als iets in de Bijbel je niet ligt, dan ligt dat aan jou en niet aan de Bijbel – maar er tegelijkertijd allerlei kritische ­methodes op loslaten; dat vinden we in ­Nederland heel lastig te plaatsen.”

 

lees meer »
 
De steppe zal bloeien...... De steppe zal bloeien......


De steppe zal bloeien....
 
Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl


Telefonisch spreekuur
Het is heel onwennig dat ds. Elzo Bijl niet op bezoek kan gaan bij gemeenteleden vanwege het corona-gevaar. Om in ieder geval toch mogelijkheden open te houden tot direct contact kunt u ds. Elzo Bijl in ieder geval telefonisch bereiken op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Het lied aan het licht Het lied aan het licht

Lied aan het licht
Een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Leoni Jansen.
 

Toegelicht: Lied dat ons aanstoot in de morgen

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is een lied uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis het op de melodie van psalm 118, maar het werd pas echt populair op de melodie van Antoine Oomen. In die vorm kwam het eerst in Gezangen voor Liturgie (1983) terecht en later in het Liedboek (lied 601). De titel ‘Lied aan het licht’ (dus niet over of van het licht!), kreeg het pas later.

Licht als beeldspraak

Het is opvallend dat het lied zo populair geworden is, want het heeft zeker geen eenvoudige tekst. Steeds als je de tekst leest, openen zich nieuwe vensters van betekenis en geloof. De beeldspraak zet in ieder couplet in bij ‘licht’, maar daar komen in iedere regel nieuwe betekenissen bij. Dat zien we al in de eerste vier regels.

Prachtig is het beeld van het licht als een actieve kracht, die ons aanstoot in de morgen. Licht wordt hier een bijna voelbare fysieke kracht, waarbij natuurlijk het nieuwe licht van de paasmorgen – de lichamelijke opstanding – meeklinkt.

Daarna klinkt echter meteen het woord ‘voortijdig’. Het is dus ook een licht dat ons vanuit de toekomst, die een bevrijdende toekomst is, tegemoet schijnt. Al zingend vraagt de gemeente (let op hoe mooi er met ‘ik’ en ‘wij allen’ gespeeld wordt) dringend aan dat licht, om ons allen te ‘overdekken’, als een warme deken in het koude bestaan.

Meteen na ‘overdek mij’, klinkt: ‘vuur mij aan’. Het licht is dus niet alleen een goedkope troost. Het kan in onszelf branden en ons ‘aanvuren’: de ik/wij word(en) actief deel van het verhaal.

Een andere verrassende beeldspraak vinden we in het derde couplet, waar het licht ‘veelstemmig’ wordt genoemd. Dat is een term die je normaal gesproken kunt toepassen op muziek. Bij licht zou je eerder het woord ‘veelkleurig’ gebruiken. Maar in dit lied wordt het licht hoorbaar – wellicht door die veelheid aan stemmen die, tussen alle andere geluiden in de wereld door, al getuigt van die wereld waar mensen waardig leven mogen. Je leert het alleen te zien als je het wilt horen, lijkt het lied te willen zeggen.

 

lees meer »
 
Avondgebed AvondgebedAVONDGEBED

O Heere, onze God, dank U dat U deze dag tot een eind heeft gebracht.
Nu kunnen wij ons lichaam en onze  geest rust geven. Uw handen hebben ons vandaag bewaard en geleid. Vergeef ons ons gebrek aan vertrouwen en alles wat wij vandaag verkeerd hebben gedaan, en help ons een ieder te vergeven die ons verkeerd heeft behandeld. Laat ons vredig slapen onder Uw bescherming en bewaar ons voor de verleidingen van de duisternis.
Wij leggen alle mensen van wie wij houden, alle mensen die bij ons wonen, in Uw handen. Wij vertrouwen ons lichaam en onze geest aan U toe.
O God, Uw heilige Naam zij geprezen.
Amen

 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Wat mogen wij toch blij zijn met onze organisten....!
Aan het einde, na de zegen van de dienst van 23 augustus, konden we weer genieten van prachtig orgelspel!
De volgende weergave haalt het niet erbij.... maar is ook mooi.
God is getrouw

ESK
 
Een tafelgebed, van Huub Oosterhuis, uit 'Van U is de toekomst - Kome wat komt' Een tafelgebed, van Huub Oosterhuis, uit 'Van U is de toekomst - Kome wat komt'

Een tafelgebed van Huub Oosterhuis, uit 'Van u is de toekomst - Kome wat komt'.

Gij die weet wat in mensen omgaat

Aan hoop en twijfel,
Domheid, drift, plezier, onzekerheid.

Gij die ons denken peilt
En ieder woord naar waarheid schat
En wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Gij toetst ons hart
En Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.
En niemand, of hij heeft een naam bij U.

En niemand valt of hij valt in uw handen
En niemand leeft of leeft naar U toe.

Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal
Zij Gij onhoorbaar. En diep in de aarde
Klinkt uw stem niet. En ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan
Keerde ooit terug, om ons van U te groeten.

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
Een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
Over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een jodenman.

In hem zou uw genade zijn verschenen,
Uw mildheid en uw trouw.
In hem zou, voorgoed,
Aan het licht gekomen zijn
Hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,
Dienaar van mensen.

- Huub Oosterhuis: Van u is de toekomst. Kome wat komt.

 
. .

 

Apostolische geloofsbelijdenis

Ondanks de naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen. Hier is namelijk geen Nieuw Testamentisch of patristisch bewijs voor. De juiste datering is onzeker. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de eerste of tweede eeuw na Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200).


GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God,
de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde

En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in de hel,
op de derde dag is opgestaan uit de doden,
die opgevaren is naar de hemel,
waar hij zit aan de rechterhand van God, de Vader,
van waar Hij zal komen
om te oordelen over de levenden en de doden

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
ik geloof de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en een eeuwig leven

Amen
 
 
Lied 978: Aan u behoort o Heer der Heren Lied 978: Aan u behoort o Heer der Heren


Aan U behoort O Heer der Heren

 

Vakantietijd.....

U bent er, mijn God
En ik kom tot U
Met al mijn bedrijvigheid, spanningen en onrust.
Ik ben overladen met gedachten en gevoelens.
Mijn lichaam is als een boog gespannen

Zo kom ik tot U,
U, God van rust, van geduld en van kalmte.
Ik adem uit en breng bij U
Mijn overvloed aan gedachten en activiteiten.
Ik adem in en laat mij vervullen met uw
Kracht, uw liefde en behoedzaamheid.

Heer, in uw schepping hebt U de rust
als hoogtepunt en sluitstuk gesteld.
In uw zorg en wijsheid hebt U voor ons
de balans tussen werk en rust,
Tussen doen en laten aangereikt.
Help mij, opnieuw in dit ritme te leven.

Eeuwige, ik dank U dat ik mijn waarde
Niet ontleen aan nuttige wereldse prestaties,
Maar dat ik mag leven uit datgene wat U hebt volbracht.

Bron:Ga met mij

 

 
Ds Elzo Bijl 30 jaar predikant ! Ds Elzo Bijl 30 jaar predikant !
Vandaag, 9 september 2020 is het precies dertig jaar geleden dat onze predikant Elzo Bijl zijn intrede deed tot het ambt van predikant. Wij mogen hem al een aantal jaren, samen met de gereformeerde kerk te Numansdorp "de onze " noemen en hopen nog lang van zijn gaven, van God gekregen, te genieten en te leren.

 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer Mijn ziel is stil tot God mijn HeerMijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.


- Psalm 62:1 (Liedboek 2013)

Meer woorden van troost en bemoediging? Kijk dan elke dag rond 9.00 uur naar 'Op adem' (KRO-NCRV). U vindt alle uitzendingen hier. 
 

 
 
3 bewonderaars vertellen over Dietrich Bonhoeffer 3 bewonderaars vertellen over Dietrich BonhoefferOp 9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op last van Hitler werd opgehangen. De verzetsheld geldt als een van grote godgeleerden van de vorige eeuw en is voor velen nog steeds een inspiratiebron. Drie bewonderaars vertellen. 

Maaike van Houten
 
Gert-Jan Segers: 'Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer heel veel voor me'.Beeld ANP

Gert-Jan Segers
‘Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd’

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, was wegens zijn bewondering voor en kennis van Bonhoeffer hoofdredacteur van de glossy ‘Dietrich Bonhoeffer’. Hij leerde Bonhoeffer kennen door een dominee die in zijn studententijd een gesprekskring leidde. In Segers politiek handelen is de theoloog en verzetsstrijder een groot inspirator.

“Bonhoeffer wilde niet meedoen aan de duivelse machinerie van Hitler”, zegt Segers. “Hij ging vlak voor de oorlog weer naar New York, om er les te geven. Maar hij wist: dit is mijn plek niet, als ik nu niet bij mijn volk ben, heb ik straks het recht niet het evangelie te verkondigen. Hij ging terug, ook al leidde dat tot de galg. Als hij spreekt over navolging en roeping is dat zoveel indrukwekkender dan wanneer een dorpsdominee of een theoloog aan een veilige universiteit dat zegt.

“Hij blijft niet aan de kant staan. In ‘Stadia naar de vrijheid’ schrijft hij: ‘Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, maar in het doen. Aarzel niet langer, ga de storm in en handel.’ Dat lees ik als: handel, doe wat je kunt op de plek waar je bent, ook als je de plank weleens misslaat. Dan nog is iets doen beter dan niets doen. Dat is voor mij heel krachtig, ook in het doordenken van de dilemma’s waar ik voor sta op deze plek.

Iets doen is beter dan niets doen

“Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd. Het is met God, midden in de wereld. Ik wil graag met God leven, Jezus navolgen, maar ik wil dat doen op plekken waar het relevant is, waar het spannend is, waar de machtsvraag wordt gesteld, waar cruciale beslissingen worden genomen. Over het kinderpardon, over bombarderen van Irak en Syrië.

“Dan is dat leitmotiv, iets doen is beter dan niets doen, de aanmoediging om te blijven waar ik nu ben. Natuurlijk, daar zitten wel grenzen aan. Het voorstel van D66 voor voltooid leven is een grens die ik nooit zal overgaan.

“Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer veel voor me. In campagnetijd zat ik in vergaderingen waarin in derde persoon over mij werd gesproken. Ik moest dit en dat zeggen en ik moest er zus en zo uitzien. Dat beklemde me. Ik lag ’s avonds in bed na te denken, moet ik maar uitvoeren wat iedereen er bij mij instopt of ben ik zelf nog iemand?

 

lees meer »
 
De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis


Hieronder enkele alinea's uit het werk van Prof.Dr.J Muis, over het Heilig Avondmaal.
Het betreft een goed te lezen stuk, waar we dankbaar gebruik van mogen maken als we ons standpunt over wie in onze Petrakerk toegelaten wordt tot het Heilig Avondmaal in de nabije toekomst gaan bepalen.

Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd. Door de genade van de Vader maakt onze vervreemding van God plaats voor een nieuwe overgave aan Hem in vertrouwen en gehoorzaamheid. Door de verlichting van de Geest herkennen en aanvaarden wij onze tafelgenoten als broeders en zusters zonder op hun maatschappelijke positie te letten. Door de liefde van de Zoon worden ons hart en onze handen geopend voor onze medemensen en medeschepselen en sluiten wij ons niet langer op in onszelf. Dit geeft een nieuwe oriëntatie aan alles wat wij in ons leven en samenleven doen en ondergaan. Het is een nieuw leven.

 
lees meer »
 
Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw


https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/moet-een-christen-vandaag-vasten/

 

Ik heb eens gepreekt over de vraag van de discipelen van Johannes de Doper over het vasten: zij vasten namelijk wel en de discipelen van Jezus doen het niet. Hoe zit dat? En dan zegt Jezus dat Zijn discipelen het niet doen omdat de Bruidegom er is. Ik heb toen in die preek uitgelegd wat dat antwoord betekent. En na afloop van de dienst heb ik de vraag voorgelegd of een christen vandaag ook nog moet vasten. Op zo’n moment word je verplicht erover na te denken: moet een christen vandaag nog vasten?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: nee, een christen hoeft niet te vasten. In de Bijbel staat nergens een opdracht tot vasten of een verplichting daartoe. Dat sommige christenen toch vastenOok van plan om in de veertigdagentijd te gaan vasten? Bekijk het materiaal van Kerk in Actie dat u of uw gemeente hierbij kan ondersteunen., is prima. Dat andere christenen niet vasten, is ook prima.

 

lees meer »
 
Voor ieder van ons Voor ieder van ons

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel/

Het lied 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (Lied 388), gezongen door Leona Philippo (+ toelichting).

(scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

---

Toegelicht: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tafellied

De nieuwe visienota van de Protestantse KerkVerder lezenSynode schaart zich achter nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’Synode schaart zich achter nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’, die op 19 juni is vastgesteld door de synode, zet de kerk als gemeenschap van Woord en tafel centraal: Bij een kerk als tafelgemeenschap denken we in de eerste plaats aan de avondmaalstafel. In nauwe verbinding daarmee staan ook andere tafels in de gemeente en in de buurt. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen zijn wezenlijk voor de kerk. Hoewel dit lied in het Liedboek 2013 onder de categorie ‘Maaltijd van de Heer’ is opgenomen (lied 388) is het juist ook heel geschikt om te zingen bij al die andere tafels waar gedeeld wordt en gemeenschap wordt gebouwd.

Inclusief

Het visioen uit Jesaja 25, waar de Heer een feestmaal aanricht voor alle volken en waar ‘de sluier die de volken het zicht ontneemt’ de mensen voorgoed is ontnomen zodat ze elkaar recht en eerlijk in de ogen kunnen kijken, wordt in dit lied in eenvoudige woorden bezongen. Zo eenvoudig dat het ook echt voor iedereen bereikbaar is: de tafel waar wordt gedeeld en waar voor iedereen plaats is (in de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: ‘voor iedereen die geboren is’). De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één, de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere. In deze tijd zou ik willen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats en er is geen verschil meer.

Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin ‘het delen van macht is deel van ons plan’. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien ‘in Gods licht’, dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse kerklieddichter Shirley Murray toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst heeft en ‘iedere stem geeft klank aan het koor’. Iedereen doet ertoe. Een op en top diaconaal lied.

Water en brood

Er is geen enkele verwijzing naar de Maaltijd van de Heer zoals we die in de kerkelijke liturgische tradities kennen, met brood en wijn. Het lied spreekt enkel over ‘voor ieder van ons schoon water en brood’. Daarbij denk ik aan alle vluchtelingen en alle plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot basale voorzieningen als schoon water. Maar zijn liefde en geborgenheid niet net zulke primaire behoeften? In plaats van de eucharistie, waar aan het altaar geofferd en opgeofferd wordt, gaat het aan deze tafel in de eerste plaats om delen. Dat de wereld eerlijker wordt en dat wij daar allemaal deel van zullen zijn en kunnen zijn.

Behalve bij Jesaja 25, sluit het lied ook aan bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar de vrienden van de koning het te druk hadden om naar zijn bruiloftsfeest te komen. Toen stuurde hij zijn dienaren naar de hoeken van de straat om iedereen uit te nodigen die ze op straat tegenkomen. Alle mensen kwamen samen voor het bruiloftsmaal, ‘zowel goede als slechte’. Zij hoorden ineens allemaal bij de genodigden.

Jazz-wals

De melodie uit 2002 is van de Amerikaanse Lori True, die veel kerkmuziek schrijft in de stijl van Ierse Folkmuziek. Het is een wals (één-twee-drie, één-twee-drie, één-twee-drie) met een jazzy karakter (de overgebonden noten). Op het eerste gezicht is het even goed tellen geblazen als een cantorij het nieuw instudeert, maar je merkt al snel dat je er niet teveel bij moet nadenken. (Ook niet bij die hele maat rust aan het eind voordat je nog één keer ‘recht en geluk’ zingt!) De melodie is logisch en zingt zo weg, richting die prachtige wereld waarin alleen maar gedeeld wordt.

 
Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul
Bless the Lord my soul

 
Jesu bleibet meine freude. Gert van Hoef Jesu bleibet meine freude. Gert van Hoef


Dat onze predikant tijdens de Pinksterdienst in de Hoeksteen een bijzonder, hartverscheurend verhaal vertelde over zijn grootvader, een verhaal dat geschiedde tijdens de hongerwinter op de Oude Barendrechtse brug, hebben we allemaal kunnen volgen. De eerste keer dat ik daarna door de tunnel reed, moest ik er even aan denken...
Fijn dat diezelfde brug een plekje kreeg op de liturgie van de intrededienst van onze bruggenbouwer.

Dat een van onze organisten, Koos Kleinendorst een mooie muzikale bijdrage heeft geleverd aan de Pinksterdienst van de Hoeksteen Numansdorp en onze Petrakerk samen, hebben we ook allemaal kunnen horen.

Hij speelde o.a Jesu bleibet meine freude, of Jesus joy of man's desiring.
Gert van Hoef kan er trouwens ook wat van!

Jesu bleibet meine freude
 
Handwerkmiddag in de Erve Handwerkmiddag in de Erve

Gezellige handwerkmiddag !

Revalideren is af en toe een saaie bedoening.....
Wandelen zonder doel zit niet echt in mijn aard, dus dacht ik vanmiddag:
Kom, laat ik eens gaan buurten bij onze handwerkdames!
Met de zon best nog hoog aan de hemel, 30 graden was de buitentemperatuur, zaten de dames hard, maar gezellig te handwerken in de grote zaal, keurig op de welbekende afstand!
Ieder had een eigen werkje, af en toe werd er hulp gevraagd aan de opperhandwerkjuf Marja ! 

Na binnenkomst kreeg ik een kopje thee en een heerlijk beschuitje met blauwe muisjes van Plonie Maat,
dit ter ere van de geboorte van haar achterkleinzoon Logan ! Zoontje van Stephan Maat en Wilma Maat.

Ik heb de verschillende werken bewonderd, ik zag een kastrandje in een alleraardigst beginnetje van wat bleek een vestje te worden....
Ik zag ingewikkelde patronen die door de maakster toch als " niet zo moeilijk " bestempeld werden!

ieder z'n talenten zullen we maar zeggen !

De grote zaal leent zich prima voor deze activiteit, met de afstandsregel en met de warmte had ieder lekker de ruimte, er werd heel wat afgekletst!

Ik stelde de dames een leuke rapportage op de site in het vooruitzicht, en vervolgde mijn revalidatieweg....!

ESK
Kijk bij "lees meer" voor meer foto's
lees meer »
 
Kijk vooruit, loop verder..... Kijk vooruit, loop verder.....
Kijk vooruit, loop verder......


 
Startzondag 2021 Startzondag 2021
Welkom in de kerk!
A.s. zondag 19 september is het Startzondag. Onze voorganger is ds. Elzo Bijl.
Het thema van de dienst: “De lach van Pasen”
Tijdens deze dienst zal de bevestiging plaatsvinden van Margriet Edelman, als scriba.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie met elkaar te drinken. 
 
“Kinderen in de knel” in Moldavië.

Petrakerk project
“Kinderen in de knel” in Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

 
lees meer »
 
. .
Waar twee of drie.....

Waar twee of drie....
 

Een nieuw lied, geschreven door ds. Job de Bruijn (+ bladmuziek).

Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.

Download de bladmuziek

---

 

 
Gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst
Zondag 14 November 2021 was in onze gemeente Eeuwigheidszondag. Tijdens de kerkdienst op deze zondag herdachten we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 
lees meer »
 
Dankdag

Liturgie tafel met "de vruchten van het land"
Dankdag
Dankdag is een christelijke feestdag die vooral in Nederland wordt gevierd onder protestanten. De volledige naam is: dankdag voor gewas en arbeid. Het valt altijd op de eerste woensdag van november. Vooral gereformeerde en reformatorische kerken hebben dan een kerkdienst om God te bedanken voor alles wat Hij dat jaar heeft gegeven.
 
Afscheid Paulien Kranendonk

Zondag 5 december 2021
Afscheid Paulien Kranendonk
In de dienst van 5 december namen we afscheid van Paulien Kranendonk onze kerkelijke medewerker.
10 jaar mocht zij haar werk in onze gemeente samen met onze predikant doen.
 
lees meer »
 
Paasviering 2022

Goede Vrijdag
Paasviering 2022
lees meer »
 
Vakantie Bijbel Club 2021

Vakantie Bijbel Club 2021
lees meer »
 
Startzondag 18 September 2022

Kom gezellig mee ontbijten!
Startzondag 18 September 2022
lees meer »
 
Podcastserie door de Veertigdagentijd Podcastserie door de Veertigdagentijd

HET NIEUWE VERMOEDEN – PODCASTVIERING

In vijf podcasts door de 40dagentijd

Welkom bij Het Nieuwe Vermoeden!

Vijf jaar geleden kwamen vier theologen en een filosoof samen om een aantal afleveringen van het radio-programma de Vermoeden-viering op te nemen. Een programma van de IKON en de EO op NPOradio5, een radioviering met een overweging, mooie muziek, een gesprek, gebeden, een collecte en een zegen. Een ontmoeting die goed beviel.
Vijf jaar later zijn Ferdinand Borger, Aarnout van der Deijl, Karin Melis, Elzo Beijl en Elsbeth Gruteke opnieuw bij elkaar gekomen om een aantal vieringen op te nemen. Dit keer niet in een radiostudio maar in een kerk, de Agnus Dei-kerk in Waalre. Dit keer niet voor een radio-programma maar voor een serie podcasts. Om te beluisteren op de weg door de 40dagentijd heen, voor iedereen die wel wat verdieping en verstilling kan gebruiken in deze tijd.
In de eerste podcast staat het verhaal van Elia op de Horeb centraal, hoe kom jij de stilte op het spoor is de onderliggende vraag. In de tweede podcast horen we over hoe Ruth en Boaz elkaar ontmoeten, hoe ga je om met de vreemdeling in je midden wordt ons gevraagd. Tot Pasen elke week een nieuwe podcast…

 

Het nieuwe vermoeden podcastserie deel 1
Het Nieuwe Vermoeden podcastserie deel 2
Het nieuwe vermoeden podcastserie deel 3
Het Nieuwe Vermoeden Podcastserie deel ​​​​​​4

 
 
Veertig dagentijd kalender Veertig dagentijd kalender
Veertigdagentijd kalender 
 
. .
Eredienst zondag 31 januari 2021

kijk en luister hier
Voorganger: Ds Elzo Bijl.

Collecten. De eerste collecte is voor de Kerk, de tweede voor de diaconie-Hospice Hoekschewaard, en de derde voor het Onderhoudsfonds.
Hoewel u de dienst niet kunt bijwonen willen wij u oproepen om toch bij te dragen aan het werk van de kerk en diaconie. Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
Kerk collectes
Kerk ING Bank NL 10INGB0000105279
Rabobank: NL40RABO0351153012
t.n.v. Kerkenraad der Geref. Kerk
Diaconie collectes:
Diaconie NL73RABO0351134085.
Onder vermelding van het betreffende doel. Zending of Diaconie
 
. .

Update i.v.m. Coronavirus:

In verband met de laatste aangescherpte maatregelen van de overheid en op dringend advies van de PKN heeft de kerkenraad deze week besloten dat er voorlopig geen reguliere kerkdiensten t/m 17 januari 2021 worden gehouden in onze kerk. 

Niet onbelangrijk:
Collectes:
Kerk collectes
Uw bijdrage voor de collectes voor de kerk kunt u overmaken naar :                                          
 Kerk    ING Bank NL 10INGB0000105279
            Rabobank: NL40RABO0351153012
            t.n.v. Kerkenraad der  Geref. Kerk

Diaconie collectes:
Uw bijdrage voor de collectes voor de diaconie kunt u overmaken naar
Diaconie NL73RABO0351134085.
Onder vermelding van het betreffende doel. Zending of Diaconie
 

 
. .


Adventskalender
 
. .Kerkdiensten oktober 2020
Nadat maandag minister Grapperhaus adviseerde dat er in kerken nog maar 30 personen in de kerkzaal mogen zitten, hebben wij als kerkenraad een spoedbijeenkomst gehouden om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor onze Petrakerk.
En vooral hoe wij zo veilig mogelijk toch door kunnen gaan met onze samenkomsten.
Om de Eredienst in stand te kunnen houden en onze kleine gemeenschap de gelegenheid te gevenom samen te blijven komen, hebben wij gekozen voor de volgende oplossing: Allereerst bent u allemaal van harte welkom!
Als de kerkzaal gevuld is met 30 personen( exclusief de dienstdoende medewerkers) is het mogelijk om in de grote zaal nog met 20 personen de dienst te volgen. Er wordt hard gewerkt om te kijken of het mogelijk is om beeld en geluid te hebben in de grote zaal.
Met deze oplossing is het voor ons allen mogelijk om de dienst bij te wonen en volgen we alle veiligheidsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het RIVM.

Naast alle veiligheidsmaatregelenzolas o.a. handen desinfecteren en bewaren van 1,5 meter afstand, wordt er ook geadviseerd om mondkapjes te dragen.
Wij zouden het waarderen wanneer u de kerk binnenkomt of verlaat een mondkapje te dragen. Op uw zitplaats kunt u het mondkapje af doen.

De kerkenraad.

Lees verder: Protocol gebruik Petrakerk 
lees meer »